Jeśli dziecko osiągnęło w 2011 r. dochody, które nie mogą być doliczane do zarobków rodziców, matka lub ojciec muszą wypełnić PIT na imię i nazwisko potomka.
Przepisy ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 3 kwietnia 2012 r., poz. 361) przewidują, że dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu w Polsce, dolicza się do dochodów rodziców. Nie dolicza się ich, gdy rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.
Dochody małoletnich dzieci wykazuje się w załączniku PIT/M (przy wspólnym rozliczeniu małżonków), bądź dolicza do dochodów rodziców po 50 proc. w dwóch załącznikach PIT/M (oddzielny dla każdego z rodziców). Zasada ta nie ma zastosowania, gdy rodzice są w separacji. W takim przypadku doliczenie następuje do dochodów osoby, która wychowuje dziecko.

11 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

Jeśli małoletni osiąga przychody z kapitałów pieniężnych, np. ze sprzedaży akcji, rodzice w swoim imieniu sporządzają dwa odrębne zeznania PIT-38 i wykazują po połowie dochody nieletniego dziecka. Nie składają wtedy załącznika PIT/M.
W sytuacji gdy dziecko osiąga przychody z najmu (dzierżawy) rozliczane według ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, wtedy każdy z rodziców składa odrębne zeznanie PIT-28 w swoim imieniu (a nie w imieniu dziecka), w którym wykazuje połowę przychodów dziecka. Rodzice nie składają wtedy PIT/M.