Podatnik, który chce upoważnić pełnomocnika do wypełnienia i wysłania zeznania przez internet, musi złożyć druk UPL-1.
Osoby, które chcą powierzyć rozliczenie elektroniczne pełnomocnikowi, np. księgowemu, doradcy podatkowemu, radcy prawnemu, muszą upoważnić go do wysłania zeznania przez internet.
W tym celu trzeba złożyć w urzędzie skarbowym lub przesłać do niego pocztą, papierowe pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na formularzu UPL-1. Jak informuje Ministerstwo Finansów, w przypadku wspólnych zeznań rocznych małżonków (PIT-36 i PIT-37) oraz ich korekt składanych w 2012 r. przez pełnomocnika konieczne jest złożenie pełnomocnictwa UPL-1 przez oba podmioty występujące na zeznaniu, a więc podatnika i współmałżonka.

Pełnomocnik, wysyłając PIT przez internet, musi mieć podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem

Reklama
Wymóg złożenia dwóch pełnomocnictw dla np. doradcy podatkowego nie dotyczy jednak małżonków w sytuacji, gdy jedno z nich złożyło już wcześniej takie pełnomocnictwo (UPL-1).
– Brak pełnomocnictw od obu współmałżonków dla tego samego pełnomocnika skutkować będzie odrzuceniem tego dokumentu przez system e-Deklaracje – ostrzega MF.
Resort wyjaśnia również, że pełnomocnictwo można później odwołać. W tym celu znów trzeba złożyć zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa na formularzu OPL-1.
Pełnomocnik, wysyłając zeznanie roczne PIT, musi spełnić dodatkowy wymóg. Zeznania wysyłane przez niego w imieniu podatników muszą być podpisane podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem.
Przypomnijmy, że wymogu takiego nie muszą spełniać podatnicy, którzy sami zdecydują się wypełnić i wysłać e-PIT. Podpis elektroniczny zastępuje w takim przypadku pięć cech osobowych, które trzeba wpisać pod formularzem zeznania rocznego. W praktyce należy podać: imię, nazwisko, datę urodzenia, identyfikator podatkowy oraz kwotę przychodu z zeznania rocznego za 2010 r.
Dotyczy to również wspólnie rozliczających się małżonków. Wystarczy, aby małżonek, który wypełnia zeznanie w imieniu swoim i współmałżonka, zaznaczył odpowiednie pole w formularzu PIT-36 lub PIT-37.