Podatnicy uzyskujący dochody z niektórych rodzajów działalności rolniczej muszą do 30 listopada złożyć w urzędzie skarbowym deklarację o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w 2012 r. PIT-6 lub PIT-6L.
Wynika to z tego, że przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej (np. uprawy szklarniowe, hodowla drobiu) rozliczają podatek z zastosowaniem norm szacunkowych.
– Na podstawie deklaracji naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o wysokości zaliczek na podatek dochodowy – mówi Wojciech Kaczmara, doradca podatkowy, starszy konsultant w Accreo Taxand.
Wybór sposobu opodatkowania stawką liniową dotyczy również lat następnych, chyba że do 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy podatnik zawiadomi na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania.
Również do 30 listopada podatnicy, którzy chcą wybrać opodatkowanie działów specjalnych produkcji rolnej stawką liniową, powinni złożyć oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania. W przypadku podatników rozpoczynających działalność deklaracja i ewentualnie oświadczenie o wyborze metody liniowej powinny zostać złożone w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia działalności.
Wojciech Kaczmara dodaje, że jeżeli z jakichś przyczyn podatnik nie złoży oświadczenia o wyborze albo rezygnacji z opodatkowania metodą liniową w ustawowym terminie, dotychczasowy sposób rozliczania podatku będzie go obowiązywał przez następny rok. Natomiast w przypadku niezłożenia w terminie deklaracji o rozmiarach i rodzaju planowanej produkcji podatnik może podlegać odpowiedzialności karnej skarbowej.
Za niezłożenie deklaracji podatkowej kara grzywny może zostać orzeczona do wysokości 120 stawek dziennych. Oznacza to, że przy najniższej stawce dziennej, kara ta może wynieść do 5554 zł, natomiast przy najwyższej nawet do 2 217 600 zł.