Projekt rozporządzenia Ministra Finansów ws. zaniechania poboru odsetek za zwłokę naliczonych w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. od zaległości podatkowych opublikowano w Dzienniku Ustaw.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów stanowi: "zarządza się zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2019 r., o których mowa w art. 45 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych".

Wspomniane rozwiązanie stosuje się odpowiednio do zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku - czytamy w projekcie.

"W związku z tym podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy nie zapłacą podatku do 30 kwietnia 2020 r. nie poniosą negatywnych konsekwencji finansowych z tego tytułu, pod warunkiem, że uregulują tę należność w terminie do 1 czerwca 2020 r." - napisano w ocenie skutków regulacji.

"W przypadku gdy podatnik nie zapłaci należnego podatku w terminie do 1 czerwca 2020 r., to od tej części niezapłaconego podatku będzie obowiązany zapłacić odsetki naliczane za cały okres, w którym pozostawał w zwłoce (tj. od 1 maja 2020 r.)" - dodano.

Resort planuje, aby rozporządzenie weszło w życie 1 maja 2020 r. wyliczył, że rozporządzenie "może skutkować zmniejszeniem w 2020 r. wpływów do budżetu państwa z tytułu odsetek za zwłokę o ok. 21 mln zł".

"Wejście w życie projektowanego rozwiązania nie powoduje skutków finansowych dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego" - podało MF.