Nawet jeżeli posiadana przez Skarb Państwa większość głosów na walnym zgromadzeniu nie pozwala mu przegłosować uchwał, to i tak nie zwalnia to spółki z obowiązku stosowania przepisów o 70-proc. PIT.
To wniosek z najnowszego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 lutego 2020 r. (sygn. akt II FSK 2418/18). Nie jest on jedynym przykładem problemów z wykładnią art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT. Przepis ten wymaga dysponowania bezpośrednio lub pośrednio przez Skarb Państwa większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu (to samo dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, związków JST, państwowych i komunalnych osób prawnych).
ZOBACZ TEŻ: PIT 2020. Komentarz