Początek roku to czas, kiedy podatnicy mogą zmienić formę opodatkowania swojej działalności. Jedną z możliwości jest zastosowanie karty podatkowej. 20 stycznia mija termin złożenia wniosku PIT-16 co stanowi warunek, by odprowadzać daninę w tej formie. Kto może rozliczać się według karty podatkowej i jakie formalności należy spełnić?

Formularz PIT-16 adresowany jest do podatników będących osobami fizycznymi, prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą lub zamierzających prowadzić taką działalność, którzy zdecydują się na wybór opodatkowania w formie karty podatkowej. Podmioty, które wcześniej nie rozliczały się w formie karty podatkowej, muszą złożyć dwa formularze: PIT-16 i PIT-16A. Pierwszy z nich, skierowany do urzędu skarbowego stanowi wniosek o zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, a PIT-16A jest deklaracją o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne odliczanej od podatku u osób już rozliczających się według karty podatkowej.

Wniosek PIT-16 podatnik musi przekazać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego – przed rozpoczęciem działalności. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.

Złożenie wniosku PIT-16 jest warunkiem zastosowania karty podatkowej. Co daje ten rodzaj opodatkowania? Karta podatkowa to uproszczony sposób opodatkowania przeznaczony dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnionych) lub zatrudniających w firmie tylko kilka. Wybór tej formy opodatkowania wiąże się z odprowadzaniem stałej kwoty podatku co miesiąc. Warto nadmienić, że podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Ile wynoszą stawki karty podatkowej w 2017 roku? Te określone są kwotowo, a ich wysokość zależna jest od wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w ubiegłych latach. Kwoty te zależą także od rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników czy liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza. W związku z powyższym naczelnik urzędu skarbowego ustala dla każdej firmy indywidualne stawki. Kwota podatku jest ostatecznie zaniżona o kwotę składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wykaz stawek karty podatkowej obowiązujący w 2017 roku znajdziesz tutaj>>