Przy prokuratorze generalnym został powołany zespół doradców ds. przeciwdziałania mowie nienawiści i przestępstwom motywowanym uprzedzeniami. Ma on przygotować założenia systemowej, kompleksowej i szczegółowej strategii przeciwdziałania i karania tego rodzaju zachowań. Wcześniej Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało dotyczący tej tematyki projekt nowelizacji kodeksu karnego.

Jak wynika z zarządzenia prokuratora generalnego, do zadań nowo powołanego zespołu będzie należeć analiza sposobów reagowania przez organy państwa na przestępstwa motywowane uprzedzeniami, a także wskazanie podstawowych obszarów, w których brak jest ich właściwej reakcji. Doradcy mają także przeanalizować orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych w zakresie stosowania właściwych przepisów oraz prowadzić konsultacje z sędziami, prokuratorami i przedstawicielami innych zawodów prawniczych oraz organizacji społecznych. Ponadto zespół ma inicjować badania celem diagnozowania zjawisk sprzyjających rozpowszechnianiu mowy nienawiści i przestępstw motywowanych uprzedzeniami, a także opracować nowe wytyczne i polecenia, mające zapewnić właściwą reakcję organów władzy państwowej w związku z przestępstwami tego rodzaju. Zespół ma opracować zbiór dobrych praktyk i rekomendacji co do metod przeciwdziałania takim zachowaniom, a we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury przygotować materiały szkoleniowe dla sędziów i prokuratorów. Corocznie będzie także przedkładane prokuratorowi generalnemu sprawozdanie z działalności zespołu.

Pracami interdyscyplinarnego zespołu ma pokierować dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias specjalizująca się m.in. w prawnych aspektach przeciwdziałania antysemityzmowi, ksenofobii oraz dyskryminacji na tle rasowym i religijnym oraz w ochronie i prawnych granicach wolności wypowiedzi. Jednocześnie, jak poinformowała prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego, w prokuraturach okręgowych i rejonowych wyznaczono po dwóch prokuratorów do prowadzenia spraw o przestępstwa z nienawiści, będzie też prowadzony ich stały monitoring.

W końcu maja ministerstwo skierowało do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projekt ustawy zmieniającej kodeks karny. Jak możemy przeczytać w jego uzasadnieniu, ma on na celu wzmocnienie ochrony prawnokarnej przed przestępczymi zachowaniami motywowanymi przesłankami dyskryminacyjnymi oraz zapewnić pełniejszą realizację konstytucyjnego zakazu dyskryminacji ze względu na jakąkolwiek przyczynę, a także realizację międzynarodowych zaleceń w zakresie standardu ochrony przed mową nienawiści i przestępstwami z nienawiści. Projekt m.in. poszerza katalog cech chronionych prawnokarnie o niepełnosprawność, wiek, płeć, orientację seksualną i tożsamość płciową.©℗