W tym roku maksymalnie można było uzyskać 117 pkt w następujących kategoriach: kadra (maks. 29 pkt), jakość i warunki kształcenia (maks. 45,5 pkt), wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów (maks. 32,5 pkt) i do 10 pkt za zdawalność na aplikacje prawnicze.

W tej ostatniej kategorii szkoły wyższe podzieliliśmy na cztery grupy zgodnie z liczbą absolwentów rocznika 2022 przystępujących do egzaminów na aplikacje:

 • pierwsza grupa: uczelnie z liczbą co najmniej 90 absolwentów – zdawalność 100 proc. – 10 pkt;
 • druga grupa: uczelnie z liczbą 31–88 absolwentów – zdawalność 100 proc. – 5 pkt;
 • trzecia grupa: uczelnie z liczbą 12–29 absolwentów – zdawalność 100 proc. – 2,5 pkt;
 • czwarta grupa: uczelnie z liczbą 9 absolwentów lub mniej – zdawalność 100 proc. – 1,25 pkt.

Oceniając kadrę, wzięliśmy pod uwagę (29 pkt):

1) liczbę studentów przypadających na pracownika naukowego (maks. 6 pkt),

2) liczbę nowo zatrudnionych pracowników w stosunku do wszystkich pracowników naukowych (maks. 1,5 pkt),

3) liczbę grantów badawczych otrzymanych przez wydział lub jego pracowników (maks. 3,5 pkt),

4) liczbę publikacji naukowych (książek) pracowników wydziału w stosunku do liczby pracowników (maks. 4 pkt),

5) liczbę publikacji naukowych pracowników wydziału w stosunku do liczby pracowników (maks. 2 pkt),

6) liczbę publikacji naukowych pracowników wydziału ujętych w bazie Scopus w stosunku do liczby pracowników (maks. 2 pkt),

7) liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału stopni doktora nauk prawnych i pomocniczych (maks. 1 pkt),

8) liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału stopni doktora habilitowanego (maks. 3 pkt),

9) liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału tytułów profesora (maks. 4 pkt),

10) udział pracowników w naczelnych organach państwa, samorządach lub korporacjach zawodowych (maks. 2 pkt).

Badając jakość i warunki kształcenia, wzięliśmy pod uwagę (45,5 pkt):

1) możliwość nadawania stopnia doktora (maks. 5 pkt),

2) możliwość nadawania stopnia doktora habilitowanego (maks. 7 pkt),

3) liczbę książek w bibliotece przypadającą na jednego studenta prawa (maks. 2 pkt),

4) możliwość udostępniania książek online (maks. 2 pkt),

5) liczbę książek w bibliotecznym zbiorze w wersji online przypadającą na jednego studenta prawa (maks. 1 pkt)

6) liczbę stanowisk komputerowych z programem LEX lub równorzędnym przypadającą na 100 studentów prawa (maks. 3 pkt),

7) dostęp do systemów informacji prawnej z domu (maks. 1 pkt),

8) liczbę dostępnych lektoratów języka obcego (maks. 1 pkt),

9) funkcjonowanie kliniki prawa (maks. 2 pkt),

10) obowiązkowość kliniki prawa (maks. 1 pkt),

11) funkcjonowanie szkoły prawa obcego (maks. 3 pkt),

12) funkcjonowanie klubu absolwenta (0,5 pkt),

13) funkcjonowanie biura karier (0,5 pkt),

14) liczbę działających stowarzyszeń, samorządów, organizacji studenckich oraz kół naukowych (maks. 2 pkt),

15) wyróżnienia i nagrody zewnętrzne uzyskane przez wydział, jego pracowników i studentów (maks. 2,5 pkt),

16) liczbę krajowych konferencji stacjonarnych i online organizowanych przez wydział (maks. 3 pkt),

17) liczbę międzynarodowych konferencji stacjonarnych i online organizowanych przez wydział (maks. 3,5 pkt),

18) liczbę prowadzonych na wydziale studiów podyplomowych (maks. 2 pkt),

19) liczbę umów podpisanych z wydziałami prawa w Polsce i za granicą (maks. 1,5 pkt),

20) wymogi dla kandydatów na studia (liczba przyjętych olimpijczyków) (maks. 2 pkt).

Badając wymogi i jakość absolwentów, wzięliśmy pod uwagę (32,5 pkt):

1) liczbę obowiązkowych przedmiotów zakończonych egzaminem (maks. 2,5 pkt),

2) obowiązek zdania egzaminu z języka obcego (maks. 3,5 pkt),

3) liczbę egzaminów z języka obcego, które trzeba zdać (maks. 1 pkt),

4) obowiązkowe praktyki w sądach (maks. 2 pkt),

5) umożliwienie studentom odbycia praktyk w innych instytucjach (maks. 1,5 pkt),

6) monitorowanie losów absolwentów (maks. 0,5 pkt),

7) aktualną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej (maks. 3 pkt),

8) aktualnie posiadaną kategorię naukową (maks. 4 pkt),

9) możliwość studiowania prawa w języku angielskim (maks. 1,5 pkt),

10) liczbę godzin wykładów przewidzianych do przystąpienia do egzaminu z:

 • prawa cywilnego (maks. 0,25 pkt),
 • prawa karnego (maks. 0,25 pkt),
 • prawa handlowego (maks. 0,25 pkt),
 • postępowania karnego (maks. 0,25 pkt),
 • postępowania cywilnego (maks. 0,25 pkt),
 • postępowania administracyjnego (maks. 0,25 pkt),
 • prawa Unii Europejskiej (maks. 0,25 pkt),

11) liczbę godzin ćwiczeń przewidzianych do przystąpienia do egzaminu z:

 • prawa cywilnego (maks. 0,75 pkt),
 • prawa karnego (maks. 0,75 pkt),
 • prawa handlowego (maks. 0,75 pkt),
 • postępowania karnego (maks. 0,75 pkt),
 • postępowania cywilnego (maks. 0,75 pkt),
 • postępowania administracyjnego (0,75 pkt),
 • prawa Unii Europejskiej (0,75 pkt).

12) udział absolwentów w naczelnych organach państwa, samorządach lub korporacjach zawodowych (maks. 2 pkt).

13) kariery zawodowe absolwentów na podstawie ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych (maks. 4 pkt). ©℗