Komisja senacka będzie kontynuować prace nad propozycją Naczelnej Rady Adwokackiej, by pomoc prawna za wynagrodzeniem mogła być świadczona tylko przez przedstawicieli prawniczych zawodów regulowanych.

Przypomnijmy, że NRA złożyła w tej sprawie petycję do Sejmu i Senatu wraz z gotowym projektem ustawy. Inicjatywa ma ukrócić działanie takich podmiotów jak kancelarie odszkodowawcze czy frankowe, które obecnie może założyć każdy – wystarczy do tego ukończenie 18. roku życia.

W ubiegłym tygodniu do tematu powróciła senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji. NRA przygotowała na posiedzenie nową wersję projektu, uwzględniającą część uwag zgłoszonych m.in. przez rzecznika praw obywatelskich, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisję Nadzoru Finansowego. Według opinii prof. Marka Chmaja, projekt jest zgodny z konstytucją i prawem unijnym.

– Podmiot, który składa petycję, wychodzi z założenia, że odpłatna pomoc prawna powinna być świadczona przez osobę, która ma określoną działalność gospodarczą, jest obligatoryjnie ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej, podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej i etycznej. Petycja zmierza do tego, aby ucywilizować odpłatną pomoc prawną z zyskiem dla konsumenta – mówił na posiedzeniu prof. Chmaj.

Odmiennego zdania są przedstawiciele Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych.

– W dalszym ciągu intencją jest to, aby pozbawić konsumenta możliwości swobodnego wyboru pełnomocnika – mówił wiceprezes PIDiPO Albert Demidowski, który zwracał też uwagę na nieostre sformułowania zawarte w nowym projekcie.

Propozycje NRA poparł natomiast prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń Jan Grzegorz Prądzyński. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało zaś, że niezależnie od petycji pracuje nad własnym projektem dotyczącym uregulowania działalności kancelarii odszkodowawczych.

Komisja postanowiła kontynuować prace nad petycją i zwrócić się do zainteresowanych podmiotów o opinie uzupełniające.©℗