Wprowadzenie zmian i usprawnień w funkcjonowaniu Państwowej Komisji ds. pedofilii przewiduje nowelizacja przepisów o tej komisji, o której podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta.

Jak przypomniano w komunikacie KPRP, przyjęcie tej nowelizacji przez Sejm i Senat było następstwem inicjatywy ustawodawczej Prezydenta RP.

"Podstawowym celem nowelizacji jest uzupełnienie obowiązujących regulacji, w szczególności w zakresie prowadzenia przez Państwową Komisję postępowania wyjaśniającego. Ustawa ma także na celu uczynienie obowiązującej ustawy bardziej czytelną poprzez dookreślenie obszaru działania komisji oraz uporządkowanie zakresu pojęciowego przedmiotu ustawy i jego ujednolicenie" - wskazano w komunikacie.

Nowelizacja jest wynikiem współpracy Kancelarii Prezydenta z komisją ds. pedofilii. Ustawa ma ułatwić dostęp komisji do informacji i dokumentów w związku z realizacją przez nią ustawowych zadań. Zgodnie z nowelą m.in. organy państwa, organizacje pozarządowe, samorządy zawodowe, kościoły, związki wyznaniowe na wniosek komisji będą zobowiązane do przekazania w terminie 30 dni informacji i dokumentów żądanych przez komisję.

Wprowadzenie wyraźnych podstaw do żądania przez komisję informacji i dokumentów ma usunąć wątpliwości interpretacyjne, które zgłaszają adresaci tych żądań. Jest to zmiana, o którą komisja apelowała od dawna.

Nowelizacja ma także zmodyfikować nazwę komisji. Za tą zmianą przemawia m.in. to, iż jej nazwa powinna zawierać w sobie jasne, czytelne i zrozumiałe dla każdego odbiorcy przesłanie – celem jest ochrona przed wykorzystaniem seksualnym małoletnich poniżej lat 15 w każdej formie. W konsekwencji pełna nazwa komisji ma otrzymać brzmienie: Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

Ustawa ma też umożliwić komisji przystąpienie do sprawy przed sądem na prawach oskarżyciela posiłkowego na każdym etapie trwania postępowania. Jedynym warunkiem jest zgoda pokrzywdzonego lub osoby wykonującej prawa pokrzywdzonego. Jednocześnie przewiduje się możliwość wycofania przez te osoby zgody w każdym czasie.

We wrześniu ub.r. Sąd Najwyższy wskazał, że Państwowa Komisja ds. pedofilii może występować w postępowaniu karnym jako strona i korzysta z praw przysługujących oskarżycielowi posiłkowemu. Ze względów formalnych SN odmówił jednak wówczas podjęcia uchwały w tej sprawie. Przewodniczący Państwowej Komisji ds. pedofilii Błażej Kmieciak wyraził wtedy nadzieję, że wszelkie wątpliwości w tych kwestiach rozwieje prezydencka nowelizacja ustawy o komisji.

Nowela odnosi się też do kwestii odwołań osoby poszkodowanej od decyzji komisji o odmowie wpisu do tzw. rejestru pedofili. Obecnie tylko sprawca może odwołać się od decyzji o wpisie do rejestru.

W połowie stycznia br. Sejm odrzucił dwie poprawki senackie dotyczące kwestii kar za nieprzekazanie komisji dokumentów. Sprawa ta wzbudziła największe kontrowersje na etapie prac sejmowych. Odrzucone przez Sejm poprawki przywracały do tekstu nowelizacji zawarte w niej pierwotnie rozwiązanie przewidujące możliwość kar nakładanych przez odpowiedni sąd rejonowy za nieuzasadnione nieprzekazanie komisji, żądanych przez nią informacji i dokumentów.

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.

Państwowa Komisja ds. pedofilii została powołana przez Sejm 24 lipca 2020 r. Komisja przyjmuje zgłoszenia od 24 listopada 2020 r. W skład komisji wchodzi siedmiu członków reprezentujących: Sejm, Senat, prezydenta, premiera i Rzecznika Praw Dziecka. Do jej zadań należy m.in. badanie spraw, które uległy przedawnieniu i wpisywanie pedofilów do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński

mja/ itm/