Prezydent Andrzej Duda podpisał obszerną nowelizację reformującą system kurateli sądowej - podała w czwartek Kancelaria Prezydenta. Reforma zakłada m.in. wzmocnienie ochrony prawnej kuratorów, przyznanie dodatków specjalnych, zmianę w zasadach nadzoru i kwestiach dyscyplinarnych.

Według resortu sprawiedliwości, który przygotował projekt nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych głównymi celami zmian jest poprawa funkcjonowania i organizacji kuratorskiej służby sądowej oraz poprawa jakości i efektywności pracy kuratorów. Sejm uchwalił te przepisy w końcu października. W listopadzie Senat wprowadził do reformy kilkadziesiąt poprawek, spośród których ponad 20 przyjął ostatecznie Sejm.

Zgodnie z nowymi przepisami, kuratorem zawodowym może zostać osoba, która posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu: psychologii, pedagogiki, socjologii lub prawa albo studia z co najmniej jednej wymienionej dziedziny.

Prezes sądu okręgowego będzie zobowiązany do niezwłocznego złożenia aplikantowi kuratorskiemu po zdanym egzaminie propozycji pracy. Kuratora okręgowego będzie powoływać minister sprawiedliwości.

Nowelizacja wprowadza też tytuł honorowy - dyplomowanego kuratora specjalisty. Będzie on przysługiwał kuratorowi posiadającemu co najmniej 20-letni okres pracy, w tym co najmniej 5-letni okres pracy jako kurator specjalista oraz znaczący dorobek zawodowy. Dzień 25 czerwca zostanie ustanowiony świętem kuratorskiej służby sądowej.

Przepisy zakładają umożliwienie kuratorowi sądowemu uzyskanie zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu karnym, w którym uczestniczył w charakterze pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego. Koszty takie zostaną również zwrócone kuratorowi społecznemu, który będzie mógł ubiegać się o to w sądzie rejonowym.

Zmiany wprowadzają też rozwiązanie, które ma umożliwić kuratorom sądowym uzyskanie potrzebnej pomocy psychologicznej. Zgodnie z nowelą pracodawca, czyli sąd rejonowy, ma zapewnić kuratorowi zawodowemu, na jego wniosek lub za jego zgodą, taką pomoc.

Nowe przepisy regulują też kwestię związaną z dodatkami funkcyjnymi. Przewidziano wprowadzenie dodatków w związku z prowadzeniem zajęć w ośrodku kuratorskim w formie miesięcznego ryczałtu. Zgodnie z projektem kuratorowi zawodowemu może być też przyznany na czas określony dodatek specjalny do wysokości 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Nowela wprowadza też zmiany w postępowaniach dyscyplinarnych kuratorów zawodowych. Przepisy rozszerzają odpowiedzialność dyscyplinarną kuratora zawodowego o przesłankę nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej i rezygnuje z możliwości wymierzania kary porządkowej. W katalogu kar przewidziano też nowy rodzaj kary – upomnienie, a usunięto z niego karę nagany z ostrzeżeniem. Zmiany dotyczą także sposobu powoływania rzecznika dyscyplinarnego kuratorów, którego obecnie wybiera okręgowe zgromadzenie kuratorów spośród swoich członków. Zgodnie z nowelą, rzecznika powoływać będzie prezes sądu okręgowego.(PAP)

autorzy: Mateusz Mikowski

mm/ par/