W sprawie, która toczyła się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, strona kwestionująca decyzję samorządowego kolegium odwoławczego została wezwana – pod rygorem odrzucenia skargi – do uzupełnienia braków. Chodziło m.in. o nadesłanie numeru PESEL oraz złożenie oryginału lub uwierzytelnionego odpisu pełnomocnictwa uprawniającego do reprezentowania skarżącej przed WSA. Braki zostały uzupełnione w terminie, z wyjątkiem przesłania pełnomocnictwa. W związku z tym faktem WSA odrzucił skargę.
Na to postanowienie pełnomocnik skarżącej złożyła zażalenie. Wskazywała w nim, że w kopercie, którą otrzymała z sądu, były m.in. odpowiedź na skargę oraz wezwanie do podania numeru PESEL. Nie było w niej natomiast wezwania do nadesłania pełnomocnictwa.