Projekt całościowo reguluje podstawy prawne funkcjonowania TK. Jednym z istotniejszych pomysłów jest odejście od jednoosobowego kierowania trybunałem na rzecz zasady kolegialności. Autorzy projektu chcieliby, aby część kompetencji obecnie przysługujących prezesowi TK została przeniesiona na Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. Jedną z nich ma być wybór składów orzekających TK oraz dokonywanie w nich zmian. Będzie się to działo w drodze transparentnego losowania podczas posiedzenia zgromadzenia. „Zmiana ta stanowi konsekwencję głębokich wątpliwości prawnych, jakie towarzyszyły praktyce dokonywania licznych zmian składów orzekających w ostatnich latach przez osobę pełniącą obowiązki Prezesa Trybunału” - zaznaczają projektodawcy.
Zaproponowano również zupełnie nowy sposób wyłaniania sędziów TK. Ci mają być wybierani przez Sejm nie większością bezwzględną, ale kwalifikowaną trzech piątych głosów. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, ma to na celu „doprowadzenie do przedstawiania kandydatów, którzy poprzez swoją wiedzę i doświadczenie prawnicze mogą uzyskać szerokie poparcie w Sejmie, także wśród ugrupowań opozycyjnych”. Projekt przewiduje, że sędzią TK może zostać osoba w wieku od 40 do 70 lat. Z konkursu byliby wykluczeni ci, którzy sprawowali mandat posła, senatora, posła do Parlamentu Europejskiego lub wchodzili w skład Rady Ministrów, jeżeli od wygaśnięcia mandatu lub zakończenia pełnienia funkcji nie upłynęły co najmniej cztery lata.