Autorzy są pracownikami Kancelarii EY Law
Uchwalona pod koniec listopada 2019 r. tzw. dyrektywa Omnibus (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG z 5 kwietnia 1993 r., dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/29/WE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia przepisów UE dotyczących ochrony konsumenta) przewiduje wprowadzenie licznych zmian w prawie konsumenckim, w szczególności w funkcjonowaniu platform e-commerce. Państwa członkowskie były zobowiązane do przyjęcia przepisów implementujących do 28 listopada 2021 r. oraz do stosowania ich od 28 maja 2022 r. Terminy te nie zostały przez polskiego ustawodawcę dotrzymane. Implementacja jest dopiero na etapie prac rządowych (w komisji prawniczej).

Opóźnienia się mnożą

Opóźnienie dotyczy także implementacji dwóch innych dyrektyw konsumenckich (dyrektywy cyfrowej i towarowej), których przepisy powinny zostać wdrożone i stosowane w państwach członkowskich od 1 stycznia 2022 r. Projekt ustawy implementującej także znajduje się na etapie rządowym, w komisji prawniczej.