Publikacja oświadczenia majątkowego nie zwalnia z obowiązku udostępniania informacji publicznej. Obywatele mają prawo wiedzieć, ile czasu włodarz spędził na urlopie i jaki ekwiwalent za niewykorzystane wolne został mu wypłacony – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

W dwóch oddzielnych sprawach NSA oddalił skargi jednego ze starostów z woj. kujawsko-pomorskiego, który pomimo wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wzbrania się przed udostępnieniem żądanych od niego informacji publicznych. W jednej z nich chodzi o ekwiwalent pieniężny wypłacony z tytułu niewykorzystanego urlopu oraz plany urlopowe na nadchodzący rok. Starosta zachowuje to wszystko w tajemnicy. Oznajmił, że jest zobowiązany składać oświadczenia majątkowe, których stopień szczegółowości wynika z przepisów. Jeśli więc ustawodawca nakazał mu podawać jedynie ogólną kwotę wynagrodzenia, to nie musi ujawniać poszczególnych elementów składowych. A plany urlopowe to jego prywatna sprawa i nie ma zamiaru zdradzać, w jakim okresie będzie spędzał swój wolny czas.
NSA nie podzielił żadnego z tych argumentów.
„Informacja o wydatkowaniu przez organ administracji publicznej środków publicznych jest informacją publiczną. Z tych środków pochodzą m.in. wynagrodzenia osób zatrudnionych w organach administracji publicznej, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego” – podkreślił sąd, zaznaczając, że oświadczenia majątkowe, które musi publikować starosta, nie mają tu nic do rzeczy, gdyż nie są informacją o wynagrodzeniu osób wykonujących funkcje publiczne.
Zdaniem NSA obywatele mają także prawo znać plany urlopowe, rozumiane jako planowana nieobecność w pracy. Nie narusza to prawa do prywatności.
„Jak prawidłowo to dookreślił WSA w Bydgoszczy, chodziło tu nie o miejsce planowanego wypoczynku, lecz o okres zaplanowanego urlopu oraz jego ilości. Wniosek ten dotyczył zatem informacji o sposobie funkcjonowania organu, ponieważ dotyczył on okresu, gdy w związku z przebywaniem starosty na urlopie będzie on zastępowany przez inną osobę. Informacja taka (…) stanowi dane o działaniu podmiotu wykonującego zadania publiczne” – zauważono w uzasadnieniu wyroku.
W drugiej ze spraw chodziło o ujawnienie wynagrodzeń oraz dodatków wypłacanych dyrektorom m.in. powiatowego urzędu pracy, zarządu dróg powiatowych czy domu pomocy społecznej. Tu również starosta twierdził, że nie może przekazać tych informacji ze względu na prywatność wspomnianych pracowników. I tu również NSA wyprowadził go z błędu. Obok przywołanej już argumentacji przypomniał, że zgodnie z przepisami o finansach publicznych wydatkowanie publicznych funduszy jest jawne.

orzecznictwo

Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 marca 2022 r., sygn. akt III OSK 1129/21 oraz III OSK 1130/21 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia