Naczelna Rada Adwokacka przyjęła uchwały dotyczące Trybunału Konstytucyjnego i wyborów do Krajowej Rady Sądownictwo. Adwokaci zajęli też stanowisko w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę.

Poniżej komunikat Naczelnej Rady Adwokackiej:

NRA podjęła przez aklamację uchwałę, w której wyraziła stanowczy sprzeciw wobec stanowiska Trybunału Konstytucyjnego z 10 marca br. w sprawie K 7/21, stwierdzającego niezgodność art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z Konstytucją RP. W uchwale adwokaci stwierdzają, że stanowisko to jest kolejnym krokiem prowadzącym do wykluczenia Polski z europejskiej wspólnoty prawnej oraz do pozbawienia obywateli prawa do rzetelnego procesu przed niezależnym od politycznych nacisków sądem. Uchwała NRA nr 49/2022

NRA podjęła uchwałę, w której wzywa do niezwłocznego wstrzymania procedury wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, wykonania wszystkich orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wskazujących na konieczność ukształtowania Krajowej Rady Sądownictwa jako organu niezależnego od władz politycznych, likwidacji izby dyscyplinarnej działającej przy Sądzie Najwyższym oraz przywrócenia do orzekania sędziów zawieszonych w obowiązkach sędziowskich decyzjami wspomnianej Izby. Naczelna Rada Adwokacka apeluje do polskich prawników, by nie brali udziału w procedurach konkursowych na stanowiska członków Krajowej Rady Sądownictwa i stanowiska sędziowskie, toczących się przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa. Uchwałę podjęto przez aklamację. Uchwała NRA nr 50/2022

NRA przez aklamację podjęła uchwałę, w której wzywa adwokatów Federacji Rosyjskiej o podjęcie niezwłocznych działań zmierzających do realizacji przez władze Federacji Rosyjskiej norm prawa międzynarodowego i konstytucji Federacji Rosyjskiej, co pozwoli na zakończenie wojny w Ukrainie i przywrócenie poszanowania praw narodu ukraińskiego. Uchwała nr 51/2022

NRA podjęła tożsamą uchwałę z apelem do adwokatów z Białorusi. - Adwokatura Polska wzywa Koleżanki i Kolegów – Adwokatów Republiki Białorusi do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do wpłynięcia na władze Republiki Białorusi o odstąpienie od wspierania militarnej agresji rosyjskiej na suwerenne państwo ukraińskie i łamanie tym samym wszelkich norm prawa międzynarodowego i Konstytucji Republiki Białorusi - napisano w uchwale. Uchwała nr 53/2022

Na wniosek Prezesa NRA, adw. Przemysława Rosatiego, przez aklamację podjęto uchwałę, w której z uznaniem i wyrazami podziękowania odniesiono się do bezgranicznego poświęcenia adwokatek, adwokatów, aplikantek i aplikantów adwokackich niosących bezinteresowną pomoc ofiarom wojny w Ukrainie. Uchwała NRA nr 47/2022