Adw. prof. UŚ dr hab. Jacek Barcik, członek Rady Programowej Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej, kandyduje na urząd polskiego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

- Pan Mecenas prof. Jacek Barcik to znakomity ekspert prawa europejskiego i międzynarodowego. Ma doświadczenie zarówno akademickie jaki i praktyczne. To doskonały kandydat na stanowisko sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Mam nadzieję, że polskie władze docenią jego dorobek i wskażą go jako kandydata na tę funkcję. – mówi adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Kadencja obecnego sędziego, prof. dr hab. Krzysztofa Wojtyczka, upływa 31 października 2021 r. Do dnia 3 grudnia 2021 r. władze polskie zostały zaproszone do przedłożenia Zgromadzeniu Parlamentarnemu RE nowej listy trojga kandydatów. Poprzednia lista kandydatów, przedłożona przez ministra spraw zagranicznych 8 marca 2021 r. została odrzucona 9 kwietnia 2021 r. przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy.

Adw. Jacek Barcik jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Śląskiego i doktorem habilitowanym nauk prawnych o specjalności prawo międzynarodowe publiczne, prawo Unii Europejskiej. Pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Działa aktywnie w samorządzie adwokackim, jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, przewodniczącym Sekcji Praktyków Praw Człowieka przy ORA w Katowicach. W Naczelnej Radzie Adwokackiej pełni funkcję członka Rady Programowej Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych i członka Komitetu Redakcyjnego czasopisma Adwokatury Polskiej „Palestra”. W praktyce adwokackiej jest obrońcą w procesach karnych.

Zajmuje się promocją praw człowieka w Stowarzyszeniu im. Prof. Zbigniewa Hołdy, którego jest członkiem. Jest autorem licznych publikacji na temat praw człowieka, jego wiedzę docenia wiele instytucji, zapraszając go do współpracy w charakterze eksperta.

Jako adwokat reprezentował klientów w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, przygotowując skargi. W ramach działającej przy ORA w Katowicach Sekcji Praw Człowieka, której przewodniczy, odbywa się wymiana informacji w zakresie praktyki prawniczej dotyczącej praw człowieka, w tym przybliżanie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Reprezentował także klientów przygotowując pisma procesowe w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W ramach zajęć ze studentami na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego od 2001 r. prowadzi wykłady i ćwiczenia z: „Prawa międzynarodowego publicznego”; „Prawa Unii Europejskiej”; „Instytucji europejskich”; „Kontroli przestrzegania prawa UE”; „Organizacji i programów międzynarodowych”. Prowadził również wykłady z przedmiotu „Europejskie standardy praw człowieka”, poświęcone w całości funkcjonowaniu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jest też współautorem podręczników akademickich, rozdziałów poświęconych prawom człowieka (m.in. J. Barcik, T. Srogosz, „Prawo Międzynarodowe Publiczne”, C.H. BECK, Warszawa 2017, ss. 748; Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska, „Prawo Unii Europejskiej”, C.H.BECK, Warszawa 2014, ss. 755).

Nie jest członkiem, nie pełni ani nie pełnił funkcji w partiach politycznych i ruchach politycznych.