W ocenie ministra sprawiedliwości brak jest podstaw dla podjęcia prac zmierzających do poszerzenia prawa do składania kasacji w sprawach dyscyplinarnych komorników - napisał wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta do Rzecznika Praw Obywatelskich.

"Nadany w toku procesu legislacyjnego kształt przepisów regulujących odpowiedzialność dyscyplinarną komorników sądowych w dostatecznym stopniu wzmocnił poddanie orzeczeń dyscyplinarnych weryfikacji ze strony niezwisłych sądów, a przez przeniesienie tejże kontroli do zakresu kognicji sądów apelacyjnych, gwarancje te ugruntował" - zaznaczył Kaleta w tym piśmie zamieszczonym we wtorek na stronie Biura RPO.

Pismo wiceministra Kalety jest odpowiedzią na wystąpienie RPO do resortu sprawiedliwości z marca br. Wówczas RPO wskazywał, że w przeciwieństwie do przedstawicieli innych zawodów prawniczych, komornik w swej sprawie dyscyplinarnej nie może wnieść kasacji do Sądu Najwyższego. "Takie ograniczenie prawa do kasacji w przypadku tego zawodu jest niezrozumiałe i wymaga zmiany" - oceniał Rzecznik.

Chodzi o przepis ustawy o komornikach sądowych, zgodnie z którym kasację do SN od prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego wydanego przez sąd apelacyjny może wnieść wyłącznie Prokurator Generalny i Rzecznik Praw Obywatelskich. "Tym samym komornik, który ma status obwinionego w postępowaniu dyscyplinarnym, a także jego obrońca, pokrzywdzony czy Krajowa Rada Komornicza, zostali pozbawieni możliwości złożenia kasacji" - zauważał RPO.

Regulacja taka jest odmienna - jak zaznaczył Rzecznik - od rozwiązań przyjętych w odniesieniu do adwokatów, radców prawnych i notariuszy. W przypadkach tych pozostałych profesji prawniczych uprawnionymi do wniesienia kasacji są również strony, czyli także obwiniony oraz władze samorządu zawodowego. Natomiast - jak wskazywał Rzecznik - w przypadku komorników nie wyjaśniono, dlaczego tylko RPO oraz PG otrzymali uprawnienie do wniesienia kasacji od orzeczeń wydanych w sprawach dyscyplinarnych.

W odpowiedzi MS zauważono jednak, że adwokaci, jak i radcowie prawni, z racji wykonywania wolnego zawodu "nie są funkcjonariuszami publicznymi, co oznacza, że zarówno nie korzystają ze wzmożonej ochrony prawnej, jak i nie podlegają specyficznej penalizacji związanej z przekroczeniem uprawnień lub niedopełnieniem obowiązków".

"Uprawniona wydaje się uwaga, że status prawny komornika sądowego poprzez przyznanie mu przymiotu funkcjonariusza publicznego w ogólnym stopniu zbliża jego pozycję ustrojową do pozycji sędziego i prokuratora" - dodał Kaleta.

Jak podkreślił wiceminister "jest to o tyle istotne, iż w odniesieniu do sędziów i prokuratorów będących funkcjonariuszami publicznymi, ustawodawca w ogóle nie przewidział możliwości wniesienia nadzwyczajnych środków zaskarżenia w sprawach dyscyplinarnych".

W piśmie wiceministra przypomniano jednocześnie, że "w poprzednio obwiązującym stanie prawnym, czyli przez okres bez mała 11 lat, nieznana była instytucja kasacji w postępowaniach dyscyplinarnych komorników sądowych".

"Dlatego też MS konsekwentnie stoi na stanowisku, że możliwość skierowania tego rodzaju środka tylko przez Prokuratora Generalnego i RPO, w żadnej mierze nie stanowi naruszenia praw i wolności obywatelskich, a co więcej w tej materii nie zachodzi żadna rażąca dysharmonia między przepisami regulującym kwestie odpowiedzialności dyscyplinarnej poszczególnych grup zawodowych" - podsumował wiceminister Kaleta.