Obowiązek przekazywania danych do biur informacji gospodarczej istnieje od 1 lipca 2015 r. Wówczas to nowelizacją kodeksu karnego i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 396) dodano do kodeksu karnego wykonawczego art. 12a.
Przepis ten stanowi, że w wezwaniu do uiszczenia grzywny (również orzeczonej jako kara zastępcza), nawiązki na rzecz Skarbu Państwa, kwoty pieniężnej stanowiącej przepadek, kosztów sądowych czy kar porządkowych, musi się znaleźć pouczenie, że w razie nieuiszczenia tych należności w terminie, sąd przekaże informację o zadłużeniu do biur informacji gospodarczej (BIG).