Informacje medyczne lub dotyczące sfery prywatnej konkretnej osoby pozyskane w trakcie wywiadu środowiskowego pracowników ośrodka pomocy społecznej nie są sprawami publicznymi – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

NSA orzekł tak przy okazji rozpatrywania sprawy syna jednej z byłych beneficjentek gminnego ośrodka pomocy społecznej. Mężczyzna wystąpił do miejsko-gminnego OPS z wnioskiem o udostępnienie mu do wglądu oraz przesłanie kserokopii notatek służbowych dotyczących jego oraz zmarłej matki sporządzanych przez jedną z pracownic społecznych. Kierownik OPS poinformował go, że nie może spełnić jego żądania, bo wskazane dokumenty nie stanowią informacji publicznej.
Mężczyzna zaskarżył odpowiedź OPS do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Przed sądem wyjaśniał, że miał konflikt rodzinny ze swoimi siostrami, które nie chciały opiekować się matką. Podejrzewał, że pracownica OPS w porozumieniu z jedną z sióstr sporządziła notatki niezgodne z prawdą, zaaranżowane z uwagi na prywatne interesy siostry, która chciała umieścić matkę w zakładzie opieki. Skarżący podkreślił, że uzyskanie dostępu do notatek umożliwi mu poznanie prawdy o przebiegu postępowania związanego z chorobą matki i opieką nad nią. Jego zdaniem OPS narusza przepisy, bo nie chce udostępnić informacji publicznej.
Innego zdania był WSA, który skargę oddalił. Orzekł, że żądane przez skarżącego dokumenty nie są informacją o sprawach publicznych. Notatki służbowe, o których udostępnienie wnosił syn zmarłej, są sprawozdaniami z rozmów telefonicznych, które przeprowadził pracownik socjalny m.in. z lekarzem rodzinnym, pielęgniarkami i córkami relacjonującymi sytuację zdrowotną i życiową. Służyły jedynie utrwaleniu wykonania przez pracownika określonych czynności i nie powstały w toku żadnego postępowania administracyjnego. Nie są więc informacją publiczną, ale dokumentem wewnętrznym służącym gromadzeniu informacji. Mają one jedynie charakter poznawczy.
Podobnego zdania był NSA, do którego trafiła kasacja. Orzekł, że nie wszystkie działania podmiotów publicznych są związane z powstaniem informacji publicznej. Jeżeli informacja dotyczy sfery prywatnej, niezwiązanej z działalnością państwa, nie podlega udostępnieniu, nawet jeżeli znajduje się w aktach sprawy prowadzonej przez organ. NSA podkreślił, iż notatki pracowników OPS sporządzone podczas wywiadu środowiskowego są dokumentami wewnętrznymi i nie stanowią informacji publicznej. Brak w nich bowiem danych, które by przedstawiały stanowisko organu w sprawie działań, jakie ma zamiar podjąć w sprawie udzielenia wsparcia matce skarżącego.
ORZECZNICTWO
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 lipca 2021 r., sygn. akt III OSK 3335/21 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia