Stosowanie tych przepisów jest szczególnie zauważalne w sądach administracyjnych, gdzie rozprawy w zasadzie się nie odbywają (nawet w formie zdalnej) i przeważająca większość jest rozpoznawana na posiedzeniach niejawnych.
Choć sądy działają na podstawie ustawy, naruszają prawo do sądu zagwarantowane w art. 45 Konstytucji RP, który w ust. 1 stanowi, że każdy ma prawo do jawnego rozpatrzenia sprawy przez sąd, a w ust. 2 – że wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić tylko z bardzo ważnych powodów, przy czym wyrok i tak ogłaszany jest publicznie.