Prokurator odwołany z bezterminowej delegacji bez uprzedzenia ma prawo do odszkodowania. Może on być jednak odwołany na zwolnieniu lekarskim i nie ma szans na przywrócenie poprzednich warunków zatrudnienia na delegacji – orzekł Sąd Najwyższy.

Pod koniec grudnia 2018 r. prokurator okręgowa została nagle odwołana z delegacji i skierowano ją z powrotem do pracy w jej dotychczasowym miejscu służbowym. Stało się to bez uprzedzenia, z dnia na dzień. W dodatku odwołanie nastąpiło, gdy kobieta przebywała na zwolnieniu lekarskim. Prokurator skierowała więc do sądu powództwo o przywrócenie poprzednich warunków zatrudnienia, ale przegrała w obu instancjach. Sądy zgodnie uznały, że pierwszeństwo nad kodeksem pracy mają tu przepisy prawa o prokuratorze (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 66).
Sąd Najwyższy miał inne zdanie. – Nie można uznać, że przepisy odnoszące się do odwoływania prokuratorów delegowanych na czas nieoznaczony są regulacją kompletną. Artykuł 107 prawa o prokuraturze wskazuje bowiem tylko szczególne przypadki odwołania prokuratora z delegacji za trzymiesięcznym uprzedzeniem i nie ma tam przepisu o odwołaniu z delegacji prokuratora delegowanego do innych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Gdyby przyjąć, że regulacja ta jest kompletna, to by oznaczało, że tak delegowanego prokuratora nie da się odwołać. Taka wykładnia jest nieracjonalna – powiedział sędzia Dawid Miąsik.
Skoro brakuje przepisów w prawie o prokuraturze, SN wskazał, że w tej sytuacji trzeba zastosować przepisy kodeksu pracy o wypowiedzeniu zmieniającym. – Wynika to z obowiązujących dwóch podstawowych zasad prawa pracy: zakazu jednostronnego zmieniania warunków pracy i płacy bez uprzedzenia (chyba że jest na to wyraźne zezwolenie ustawowe) oraz zasady równego traktowania pracowników. Nie ma żadnych powodów, aby pierwszej zasady nie stosować do pracowników mianowanych, jakimi są prokuratorzy. Jeżeli zatem prokurator zostanie odwołany bez zachowania okresu uprzedzenia, będzie miał prawo do odszkodowania – stwierdził sędzia Miąsik.
Zasady kodeksowe są jednak w przypadku prokuratorów mocno ograniczone. Dotyczą one tylko konieczności zastosowania okresu uprzedzenia, analogicznego z okresem wypowiedzenia wynikającym z kodeksu pracy. Nie mają jednak zastosowania inne zasady, w tym zakaz wypowiedzenia pod nieobecność pracownika. To nie dotyczy prokuratorów. Tak samo nie będą mieli raczej szansy na przywrócenie poprzednich warunków pracy w delegacji – tu SN wyraźnie dopuścił jedynie odszkodowanie.

orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego z 16 czerwca 2021 r, sygn. akt III PSKP 22/21. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia