Ujednolicenie sposobu gromadzenia i przechowywania sum depozytowych uzyskanych w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi w prokuraturach - to główny cel przygotowanego w resorcie sprawiedliwości projektu zmian przepisów, który w czwartek przyjęła Rada Ministrów.

Projekt stanowi, że sumy depozytowe, czyli środki pieniężne uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę, będą przechowywane na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego – na tych samych zasadach, co depozyty sądowe. Rozwiązanie to dotyczyć będzie również środków związanych z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami przechowywane obecnie sumy depozytowe będą przeniesione na rachunki depozytowe ministra finansów w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Rachunki depozytowe mają być prowadzone w złotych, euro, dolarach amerykańskich, funtach brytyjskich i frankach szwajcarskich. Środki w innych walutach mają być natomiast wpłacane na rachunki depozytowe prowadzone w złotych, po przeliczeniu według kursu danej waluty w czasie realizacji wpłaty.

Jednostki prokuratury nie będą ponosić kosztów prowadzenia przez BGK rachunków depozytowych, z których będą korzystały. Dotyczy to także kosztów przechowywania środków na tych rachunkach i kosztów dokonywania przelewów z tych rachunków. Jednostki otrzymają też nieodpłatny dostęp do bankowości elektronicznej BGK, a zdeponowane przez nie środki będą oprocentowane analogicznie jak depozyty sądowe.

Jak podkreślono w czwartkowym komunikacie CIR, kwestia gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych pozyskanych w związku z postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę jest obecnie nieuregulowana. "Podobna sytuacja dotyczy środków pieniężnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem tych jednostek" - dodano.

Środki pieniężne uzyskane w związku z postępowaniami przygotowawczymi (np. zabezpieczenia majątkowe lub poręczenia majątkowe), podobnie jak środki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, przechowywane są aktualnie na rachunkach utworzonych w różnych bankach. Są to rachunki prowadzone w złotych oraz rachunki walutowe. Według stanu na 31 sierpnia 2019 r. ich łączna wartość wynosiła 2,5 mld zł.

Zdaniem projektodawców ujednolicenie sposobu gromadzenia i przechowywania sum depozytowych pozwoli na efektywną kontrolę zarządzania tymi środkami.

Projekt ma znowelizować zapisy Prawa o prokuraturze, ustaw o finansach publicznych oraz postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a także Kodeksu karnego wykonawczego i Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Większość regulacji zawartych w ustawie ma wejść w życie 1 września tego roku, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy.