Koszty ponoszone przez szpital w związku z zatrudnieniem kapelana stanowią informację publiczną – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu.

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu została zapytana, czy korzysta z usług kapelana, a jeśli tak, to na podstawie jakiej umowy oraz jakie koszty ponosi miesięcznie z tego tytułu. Odpowiedziała wnioskodawcy, że kapelan jest zatrudniony na pół etatu, na podstawie umowy o pracę. Jednocześnie odmówiła udostępnienia informacji na temat jego wynagrodzenia, tłumacząc, że są to dane poufne i chronione na mocy przepisów RODO. Wnioskodawca zaskarżył tę decyzję do sądu, zarzucając dyrekcji szpitala bezczynność.
Sąd uwzględnił skargę i nakazał ustosunkowanie się do wniosku. Uznał, że koszty ponoszone przez placówkę zdrowotną w związku z zatrudnianiem kapelana stanowią informację publiczną. Tą bowiem, zgodnie z przepisami, jest każda informacja wytworzona przez władze publiczne, osoby pełniące funkcje publiczne oraz inne podmioty, które takie funkcje wykonują lub gospodarują publicznym mieniem, jak również wiadomości odnoszące się do wspomnianych władz, osób i innych podmiotów, niezależnie od tego, przez kogo zostały wytworzone. Szpital jako publiczny samodzielny zakład opieki zdrowotnej dysponuje majątkiem publicznym, a tym samym jest zobowiązany do udzielania informacji publicznej. Są nią również koszty związane z zatrudnianiem kapelana.
Dyrektor placówki powinien więc rozpoznać wniosek i udzielić odpowiedzi. Obowiązek ten wypełnił jedynie częściowo. Nie ustosunkował się bowiem do żądania udostępniania informacji o kosztach ponoszonych w związku z zatrudnianiem duchownego.
„O załatwieniu tak sformułowanego wniosku nie może świadczyć jedynie pisemne poinformowanie skarżącego, że wynagrodzenie każdego pracownika objęte jest klauzulą poufności oraz wchodzi w zakres danych osobowych chronionych przepisami RODO, podczas gdy żądanie skarżącego nie odnosiło się do wskazania wysokości miesięcznego wynagrodzenia kapelana, lecz wskazania przez organ kosztów związanych z funkcjonowaniem tego etatu. W tej sytuacji przyjąć trzeba, że dyrektor szpitala w dacie orzekania przez sąd pozostawał w bezczynności, co powodowało konieczność zobowiązania go do rozpoznania wniosku” – uzasadnił wyrok sąd.
Dyrektor musi więc ponownie rozpoznać wniosek i ustosunkować się do niego. Oczywiście nie oznacza to, że udzieli żądanych informacji. Jeśli odmówi w formalnej decyzji, to ta będzie podlegała zaskarżeniu. Co istotne jednak, sąd wskazał w swym orzeczeniu na zasadniczą różnicę między kosztami związanymi z zatrudnianiem kapelana przez szpital a wysokością jego wynagrodzenia. Nie są to informacje tożsame.

orzecznictwo

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 23 marca 2021 r., sygn. akt II SAB/Op 9/21. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia