Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek nowelizację ustawy Prawo oświatowe, zgodnie z którą możliwe będzie pozyskiwanie i przetwarzanie danych potrzebnych do monitoringu karier zawodowych absolwentów szkół ponadpodstawowych.

Chodzi o monitoring przebiegu i karier absolwentów branżowych szkół pierwszego i drugiego stopnia – techników, szkół policealnych, a także liceów ogólnokształcących i szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

Obecnie brakuje odpowiednio szczegółowych i rzetelnych informacji o karierach absolwentów szkół średnich. Na poziomie krajowym prowadzony jest wyłącznie systematyczny monitoring losów absolwentów szkół wyższych, zapewniany przez system ELA.

Przyjęte w nowelizacji rozwiązania nawiązują do podobnych przepisów w szkolnictwie wyższym, ale są dostosowane do specyfiki danych oświatowych.

Monitorowanie będzie prowadzone co roku i obejmie absolwentów szkół, którzy skończyli naukę rok, dwa lata i pięć lat przed rokiem monitorowania. Okresy te będą liczone od umownej daty 15 marca każdego roku.

Monitoring prowadzony będzie na podstawie danych gromadzonych w Systemu Informacji Oświatowej. Podstawą jego będą numery PESEL absolwentów i rok ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Pozostałe informacje będą dotyczyły zawodu, w którym kształcił się absolwent, a w przypadku szkół zawodowych udziału w kursach prowadzonych w ramach systemu oświaty lub podjęcia nauki w kolejnej szkole ponadpodstawowej, tj. w szkole policealnej, branżowej II stopnia lub w liceum dla dorosłych.

Monitoring będzie też prowadzony na podstawie danych z okręgowych komisji egzaminacyjnych (w zakresie obejmującym przystąpienie do egzaminu maturalnego, o zdobyciu świadectwa dojrzałości oraz o certyfikatach i dyplomach zawodowych), ze Zintegrowanej Sieci Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym – POL-on (w zakresie informacji i podjęciu studiów) i z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w zakresie informacji i podjęciu pracy i osiąganych zarobkach).

Połączenia danych ma dokonywać Centrum Informatycznym Edukacji. Po połączeniu danych będę one zanonimizowane. Następnie przekazane do opracowania Instytutowi Badań Edukacyjnych. Analizy – jak informuje MEiN – mają być wykorzystywane do kształtowania polityki edukacyjnej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Na potrzebę prowadzenia monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych wskazują m.in. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Krajowy Program Reform, Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego i Zintegrowana Strategia Umiejętności.

Uruchomienie systemu monitorowania karier absolwentów stanowi jeden z unijnych warunków dotyczących możliwości pozyskania środków związanych z edukacją w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem części przepisów, które wejdą w życie odpowiednio: z dniem 1 września 2021 r. (zmiany doprecyzowujące w ustawie o systemie informacji oświatowej), po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (m.in. przepis dotyczący finasowania zadań oświatowych).(PAP)