Zwiększenie grona osób, które będą mogły badać pacjentów przed szczepieniami, oraz wydłużenie terminu obowiązywania wykazów do sieci szpitali – takie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

• Szersza kwalifikacja do szczepień
Zwiększenie grona osób, które będą mogły badać pacjentów przed szczepieniami, oraz wydłużenie terminu obowiązywania wykazów do sieci szpitali – takie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Na ostatnim posiedzeniu Senat zaproponował, by wskazać w niej, kto poza lekarzami będzie uprawniony do kwalifikowania do szczepień (m.in. pielęgniarka, ratownik medyczny, a także fizjoterapeuta lub diagnosta laboratoryjny z określonymi kwalifikacjami), podczas gdy wersja, która wyszła z Sejmu, przewidywała, że zostanie to wskazane w rozporządzeniu. Poza tym w Senacie doprecyzowano przepisy dotyczące wykazów. Termin, który obowiązuje na mocy obowiązujących przepisów, to 27 marca br.; nowela wydłuża czas na ich tworzenie do 1 października, z obowiązywaniem od 1 stycznia 2022 r. Senatorowie uznali, że przepis ten wykracza poza materię ustawy, ale ponieważ jest potrzebny, nie odrzucili go, tylko rozszerzyli tytuł przez wskazanie, że nowela zmienia również ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Teraz ich poprawkami zajmie się Sejm.
AS
• Zmienią się stawki dla rachmistrzów
O trzy miesiące dłużej, czyli od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., będzie prowadzony spis powszechny. Ujednolicone zostaną także wynagrodzenia dla rachmistrzów – 6 zł brutto za każdy wywiad bez względu na metodę (telefonicznie czy bezpośrednio). Tak wynika z nowelizacji ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., którą przyjął Senat z poprawkami. Jedna z nich przewiduje wykreślenie przepisu, który pozwala na uznaniowe przyznawanie dodatków lub nagród za przeprowadzenie przez gminy NSP. Natomiast z uwagi na wydłużenie prac legislacyjnych kolejne poprawki dotyczą wejścia ustawy w życie. Ma to nastąpić dzień po ogłoszeniu, a nie 1 kwietnia br. Nowelizacją teraz ponowie zajmie się Sejm.
UM
• Inwestycje pod większym nadzorem ekologów
Organizacje ekologiczne mogłyby zaskarżać wszystkie decyzje, w tym lokalizacyjne wydawane na podstawie specustaw – zakłada jedna z senackich poprawek do nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Kolejna przewiduje, że w BIP będzie udostępniana nie tylko treść zezwolenia inwestycyjnego, ale także decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji oraz niezbędna dokumentacja w sprawie postępowania środowiskowego. Ustawą ponownie zajmie się teraz Sejm.
KN
• Nowe regulacje dla opozycjonistów
Zwiększenie progów uprawniających do pomocy pieniężnej oraz umożliwienie przyznania dwa razy w roku jednorazowego wsparcia – przewiduje przyjęta przez Senat nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw. Będą oni mogli skorzystać też z całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. Zgodnie z przyjętą przez Senat poprawką w takim wypadku opłatę ponosić będzie Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ustawa wróci teraz do Sejmu.
PS
• Rząd dowie się, co robią absolwenci
Gdzie pracują, ile zarabiają, czy dalej się uczą – takie informacje o osobach kończących szkoły ponadpodstawowe będzie gromadziło Ministerstwo Edukacji i Nauki. Tak wynika z nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, którą Senat przyjął bez poprawek. Określa ona zasady pozyskiwania i przetwarzania danych potrzebnych do monitoringu karier absolwentów. Dzięki nim rząd będzie mógł lepiej dostosować system kształcenia do potrzeb pracodawców. Nowelizacja czeka na podpis prezydenta.
UM
• Senat chce wzmocnić ochronę powietrza
Coroczna kwota przeznaczana na ochronę powietrza nie będzie mogła być niższa niż 0,5 proc. PKB z roku poprzedniego – zakłada senacki projekt nowelizacji prawa ochrony środowiska oraz innych ustaw, skierowany do Sejmu. Przewiduje też utworzenie funduszu ochrony powietrza, będącego państwowym funduszem celowym. Osoby fizyczne miałyby prawo do odliczenia od podatku wydatków poniesionych na niskoemisyjne źródło ogrzewania. Senat proponuje także rozwiązania socjalne: proekologiczny dodatek i zasiłek celowy, które mają wspierać osoby o niskich dochodach, jeśli zdecydują się na ekologiczne ogrzewanie.
KN
• Zmiany w PPK
Senatorowie zdecydowali się usunąć lukę w regulacjach dotyczących pracowniczych planów kapitałowych. W przygotowanym przez siebie i skierowanym właśnie do Sejmu projekcie nowelizacji ustawy o PPK dopuszczają objęcie przepisami o oszczędzaniu także pracowników biur poselskich, senatorskich oraz biur klubów i kół. Zgodnie z proponowanymi regulacjami zatrudniający takie osoby, czyli parlamentarzyści, będą mogli zawrzeć umowy o prowadzenie PPK w terminie 45 dni od wejścia w życie ustawy, a umowy o zarządzanie − nie później niż 10 dni przed upływem tego czasu.
PS