Projekt wdraża do polskiego prawa zapisy dyrektywy 2019/2162 ws. emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi, oraz zapisy zawarte w innych zmianach regulacji europejskich, które razem stanowią pakiet dot. obligacji zabezpieczonych.

Jak podkreśla się w Ocenie Skutków Regulacji, pakiet ten uwzględnia także opinie i rekomendacje Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.

Główne zmiany, jakie przewiduje projekt ustawy, to - zgodnie z OSR - wprowadzenie definicji listu zastawnego, odwołującej się do mechanizm podwójnego regresu. Zapewnia to inwestorom możliwość dochodzenia roszczeń zarówno w stosunku do emitentów listów zastawnych, jak i z puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych.

Projekt wprowadza też definicje aktywów podstawowych, aktywów zastępczych, aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych oraz puli aktywów stanowiących zabezpieczenie.

Kolejne proponowane zmiany to m. in. rozszerzenie zakresu podstaw emisji publicznego listu zastawnego, ustanowienie warunków umożliwiających zakwalifikowanie instrumentów pochodnych do puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych, określenie zasad stosowania przez banki krajowe oznaczeń „europejska obligacja zabezpieczona” i „europejska obligacja zabezpieczona (premium)”.

Projekt zakłada także modyfikację zasad kalkulacji bufora płynności dla puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych, wskazuje warunki uzyskania zezwolenia na program emisji hipotecznych lub publicznych listów zastawnych oraz dodatkowe wymogi dotyczące monitorowania przez Komisję Nadzoru Finansowego prowadzonych przez banki hipoteczne programów emisji.

W projekcie proponuje się też wprowadzenie wymogów informacyjnych dotyczących programów emisji listów zastawnych w celu umożliwienia inwestorom badania profilu ryzyka danego programu oraz formułuje się szczególne obowiązki sprawozdawcze dla banków hipotecznych wobec organu nadzoru - KNF. Wprowadza się dla Komisji uprawnienia dla Komisji Nadzoru Finansowego do nakładania sankcji administracyjnych.