Kolegium Redakcyjne „Palestry” wyraża sprzeciw wobec prób ograniczania wolności prowadzenia badań naukowych i ogłaszania ich wyników, którą expressis verbis zapewnia art. 73 Konstytucji RP i potwierdza orzecznictwo międzynarodowe. Poniżej Uchwała Kolegium Redakcyjnego miesięcznika „Palestra” z dnia 28 grudnia 2020 r.

Niedopuszczalna jest jakakolwiek forma represjonowania autorów, którzy w debacie publicznej – na łamach „Palestry” lub innego czasopisma o charakterze naukowym – wypowiadają własne, choćby krytyczne poglądy na temat poddawanych analizie regulacji prawnych. Wyciąganie konsekwencji o charakterze służbowym czy dyscyplinarnym wobec autorów publikacji korzystających z prawa do swobodnego wyrażania poglądów naukowych stanowi naruszenie prawa i nie daje się pogodzić z wynikającą z Konstytucji wolnością prowadzenia badań naukowych i wolnością słowa.

Jako przejaw ograniczania tej wolności postrzegamy zatem przymuszenie pani dr hab. Małgorzaty Wrzołek-Romańczuk, członkini Kolegium Redakcyjnego „Palestry”, przez piętnaście lat zatrudnionej w Sądzie Najwyższym, do rezygnacji ze stanowiska radcy prawnego w tym sądzie. Twierdzenie, że kierownictwo Sądu Najwyższego utraciło zaufanie do pani dr hab. Małgorzaty Wrzołek-Romańczuk z powodu tez zaprezentowanych w opublikowanej na łamach „Palestry” analizie statusu prawnego osoby formalnie powołanej na urząd sędziego przy udziale ukonstytuowanej w kwietniu 2018 r. Krajowej Rady Sądownictwa, budzi nasz stanowczy sprzeciw. Odważne, a przy tym wynikające z rzetelnej analizy naukowej, prezentowanie własnych poglądów powinno sprzyjać – zwłaszcza w najważniejszym ośrodku trzeciej władzy, jakim jest niewątpliwie Sąd Najwyższy – wzrostowi, a nie utracie zaufania do etycznych i merytorycznych kompetencji.

Członkowie Kolegium Redakcyjnego miesięcznika „Palestra”:

dr hab., adw. Zbigniew Banaszczyk

dr hab., prof. UJ, r.pr. Monika Florczak-Wątor

prof. dr hab., sędzia Lech Gardocki

prof. dr hab., adw. Jacek Giezek

prof. dr hab., adw. Maciej Gutowski

dr hab., prof. UŁ, adw. Aleksander Kappes

prof. dr hab., adw. Piotr Kardas

adw. Jan Kuklewicz

adw. Maciej Łaszczuk

prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ

adw. Marek Mikołajczyk

prof. dr hab., sędzia Andrzej Mączyński

adw. Marek Antoni Nowicki

prof. dr hab. Adam Olejniczak

prof. dr hab., sędzia Lech K. Paprzycki

adw. Krzysztof Piesiewicz

prof. dr hab., sędzia Krzysztof Pietrzykowski

prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

sędzia Stanisław Rymar

adw. Piotr Sendecki

dr hab., prof. SGH, adw. Tomasz Siemiątkowski

dr hab., prof. UAM, adw. Tomasz Sójka

adw. Ewa Stawicka

adw. Andrzej Tomaszek

prof. dr hab., sędzia Paweł Wiliński

prof. dr hab. Witold Wołodkiewicz

prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz

prof. dr hab., sędzia Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

prof. dr hab., sędzia Włodzimierz Wróbel

sędzia Stanisław Zabłocki

prof. dr hab. Jerzy Zajadło

prof. dr hab., adw. Robert Zawłocki

dr hab., adw. Piotr Zientarski

adw. Jerzy Zięba