Jak poinformowało w niedzielę Biuro Rzecznika, zwrócił się on do Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie uchwały w celu wyjaśnienie przepisów dotyczących dopuszczalności kontroli przez sądy administracyjne zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Rzecznik MŚP z urzędu wniósł o rozstrzygnięcie przez NSA, czy w świetle przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sądy administracyjne mogą kontrolować legalność decyzji o wszczęciu postępowania karnego skarbowego z punktu widzenia wywołania wyłącznie skutku w postaci wydłużenia postępowania podatkowego poprzedzającego wydanie decyzji podatkowej i w celu nierozpoczęcia albo zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

W ocenie Rzecznika MŚP przedmiotowe zagadnienie w omawianym zakresie jest przedmiotem rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Reklama

W pierwszej grupie orzeczeń - jak wskazał Rzecznik - przedstawiono pogląd, stosownie do którego, przepisy dają możliwość dokonania przez sąd w postępowaniu ze skargi na decyzję wymiarową oceny zasadności wszczęcia postępowania karnego skarbowego. Ocena ta dotyczy wyłącznie możliwości instrumentalnego wykorzystania przez organy prawa do wszczęcia postępowania karnego skarbowego i możliwym naruszeniem zasady zaufania do organów administracji podatkowej. Linię to podziela i Rzecznik.

Z kolei druga grupa orzeczeń, prezentuje pogląd przeciwny, to jest taki, że przepisy nie dają możliwości oceny przez sąd w postępowaniu ze skargi na decyzję wymiarową zasadności wszczęcia postępowania karnego skarbowego z punktu widzenia możliwości instrumentalnego wykorzystania prawa do wszczęcia tego postępowania.

Rzecznik uważa, że rozbieżność ma charakter rzeczywisty i trwały oraz świadczy o braku pewności rozstrzygnięcia w takim zagadnieniu prawnym. Uzasadnia to potrzebę podjęcia wnioskowanej uchwały.