Zignorowanie stanowiska i wniosków jednej ze stron świadczy o braku oceny materiału dowodowego. Urząd Patentowy nie może uznać, że dowody są niewystarczające, nie przeprowadzając ich analizy.
ORZECZENIE
Decyzją z 5 września 2007 r. Urząd Patentowy oddalił sprzeciw niemieckiej firmy Merck wobec rejestracji znaku towarowego słownego zalbion na rzecz spółki Bioton w klasie nicejskiej 5. - leki, produkty lecznicze. Merck przeciwstawił zalbionowi swój znak, również słowny, cebion, twierdząc, że jest on znany od lat 80., cieszy się ogromną renomą w Polsce i na świecie.