Renoma oznaczenia może kształtować się już przed zgłoszeniem znaku do rejestracji jako znak towarowy. Będzie to wówczas renoma firmy.
ORZECZENIE
Decyzją z 13 czerwca 2008 r. Urząd Patentowy unieważnił znak towarowy słowno-graficzny Master Cook Japart, składający się z umieszczonego na niebieskim tle wizerunku kucharza trzymającego bukiet warzyw, umieszczonego w białym owalu napisu Japart i umieszczonego na żółtym tle napisu Master Cook. Znak został zarejestrowany w 30. klasie towarowej dla przypraw na rzecz przedsiębiorstwa Japart w Pankach, a o unieważnienie wniosła chorwacka Podravka, przeciwstawiając swój znak składający się z wizerunku kucharza z warzywami, niebieskiego tła i napisów Podravka i Vegeta.
Podravka podniosła, że jej znak jest powszechnie znany, używany od dwudziestu pięciu lat, intensywnie promowany przez działania marketingowe. UP w uzasadnieniu decyzji przyznał znakowi Podravki renomę i stwierdził istnienie prawdopodobieństwa kwalifikowanego, o którym mowa w art. 132 ust. 2 pkt 3 prawa własności przemysłowej. Uznał, że co prawda w opisanej sprawie nie występuje ryzyko konfuzji, ale przy renomie znaku przeciwstawionego nie jest to konieczna przesłanka.
W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Japart zarzucił UP, że myli renomę znaku z renomą firmy i o ile spółka Podravka może się rzeczywiście cieszyć renomą, o tyle przeciwstawiony znak został zgłoszony zaledwie trzy lata przed znakiem Japartu i wątpliwe jest, aby zdążył się w tym czasie dorobić renomy. Podravka przeciwstawia znakowi Japartu cały swój znak jako kombinację wszystkich jego elementów i nie można uznać, jak zdaje się to czynić UP, że kolor niebieski na przyprawach jest zastrzeżony dla chorwackiej firmy.
WSA oddalił skargę. W ustnych motywach wyroku zaznaczył, że działania marketingowe nie muszą dotyczyć wyłącznie znaku przeciwstawionego. Podravka intensywnie promowała także inne opakowania i produkty, a to oddziałuje na atrakcyjność jej innych opakowań. Poza tym na wszystkich opakowaniach tej firmy od 1994 r. powtarza się motyw kucharza, niebieskie tło i napis Vegeta, a więc renoma znaku towarowego mogła się kształtować już od tej daty.
Sygn. akt VI SA/Wa 2147/08