Pobyt za granicą nie zwalnia inwestora z obowiązku poinformowania zarządu spółki o uzyskaniu liczby akcji zwiększającej siłę głosu na walnym zgromadzeniu.
ORZECZENIE
Zarząd spółki ZUK Elzab 18 października 2007 r. poinformował raportem bieżącym, że wyraził zgodę na konwersję akcji uprzywilejowanych serii B na akcje zwykłe. Konwersja miała nastąpić 5 listopada, a każda akcja odpowiadała pięciu głosom na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (WZA). W wyniku konwersji Janusz Warchoł uzyskał liczbę akcji odpowiadającą 5,86 proc. głosów na WZA oraz 6,5 proc. udziału w kapitale zakładowym spółki. Z uwagi na swoją nieświadomość spowodowaną pobytem za granicą poinformował on o tym zarząd dopiero 23 listopada, a więc z przekroczeniem ustawowego terminu czterech dni.