Wyrok dotyczy likwidowanej spółki kapitałowej, której jedynym udziałowcem jest Skarb Państwa. Spółka spytała dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, czy w związku z przekazaniem udziałowcowi nieruchomości powstanie po jej stronie przychód podatkowy.
Wskazała, że wydanie majątku na zakończenie likwidacji jest jednostronną czynnością prawną, podejmowaną w celu wykonania zobowiązania wynikającego z kodeksu spółek handlowych. Podkreśliła, że w zamian nie dostanie ona od wspólnika żadnego ekwiwalentu. W szczególności – zdaniem spółki - nie można mówić w tym wypadku o odpłatnym zbyciu rzeczy lub praw, ani o zwolnieniu z długu. W jej przekonaniu, gdyby uznać, że po jej stronie powstanie przychód, prowadziłoby to do podwójnego opodatkowania tej samej czynności –zarówno u spółki, jak i jej wspólnika.
Dyrektor warszawskiej izby uznał jednak, że dla spółki będzie to przychód z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych. Stwierdził, że czynność tę można uznać za odpłatną, ponieważ spółka otrzyma korzyść majątkową w postaci zmniejszenia jej zobowiązań względem wspólnika. Zdaniem dyrektora izby wysokość przychodu należy ustalić według wartości rynkowej składników majątku przekazanych udziałowcowi (art. 12 ust. 1 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy CIT).
Interpretację tę uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Wskazał, że przeniesienie własności nieruchomości na zakończenie postępowania likwidacyjnego jest dla spółki neutralne podatkowo. Jest to czynność jednostronna, która nie nakłada na wspólnika obowiązku spełnienia świadczenia wzajemnego.
Sąd zgodził się także ze spółką, że przeciwna wykładania prowadziłaby w tym wypadku do podwójnego opodatkowania.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA z 10 czerwca 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 856/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia