Spółka nie musi wskazywać lokalizacji wszystkich nieruchomości, które wykorzystuje na potrzeby prowadzonej działalności – orzekł NSA.Sprawa dotyczyła spółki z o.o., która organizowała szkolenia dla kadry pedagogicznej. Szkolenia trwały od kilku dni do kilkunastu miesięcy i odbywały się w różnych województwach, niekiedy daleko od stałej siedziby spółki.
Tam, gdzie realizowany był projekt szkoleniowy, spółka wynajmowała tymczasowo nie tylko sale szkoleniowe, ale i lokale biurowe do bieżącej obsługi projektu, w tym m.in. do nawiązywania i utrzymywania relacji z klientami.
Niezależnie od tego spółka miała swoją siedzibę, w której przechowywała całą dokumentację podatkowo-rachunkową. Adres tego właśnie lokalu podała w zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP-2.
Uważała, że nie musi wskazywać adresów wynajmowanych biur projektowych, zwłaszcza że żadne z nich nie jest wyodrębnionym organizacyjnie oddziałem. Tłumaczyła, że biura nie mogą zawierać w jej imieniu umów ani wystawiać faktur. Nie decydują też o zatrudnianiu lub zwolnieniach pracowników.
Dyrektor izby skarbowej stwierdził jednak, że spółka powinna wskazać w zgłoszeniu adresy wszystkich lokali biurowych, bo wszystkie je wykorzystuje na potrzeby swojej działalności. Co więcej, musi aktualizować NIP-2 za każdym razem, gdy zmienia miejsce świadczenia usług – stwierdził, powołując się na art. 5 ust. 4 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2016 r. poz. 476 ze zm.).
Dyrektor wyjaśnił, że o tym, czy dany lokal służy działalności gospodarczej, decydują takie jego cechy, jak „wystarczająca stałość” oraz odpowiednia struktura personalna i techniczna, umożliwiająca prowadzenie biznesu. W ocenie organu tak było w tym przypadku. W przeciwnym razie spółka nie adaptowałaby tych pomieszczeń i nie wyposażałaby je w urządzenia biurowe (takie jak komputery i telefony) – stwierdził organ.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu nie podzielił tej argumentacji. Zwrócił uwagę, iż przywołany przez dyrektora izby art. 5 ust. 4 ustawy nie może mieć zastosowania w odniesieniu do spółki, bo dotyczy osób fizycznych. Od spółek ustawodawca wymaga tylko podania adresów siedziby i miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej, a nie wszystkich miejsc, w których podatnik wykonuje działalność.
Tak samo orzekł NSA. Sędzia Antoni Hanusz wyjaśnił, że spółka – jako osoba prawna – nie ma obowiązku wskazywać adresów, pod którymi zlokalizowane są wszystkie jej oddziały. Musi podać adres swojej siedziby, bo to zasadniczy element zgłoszenia identyfikacyjnego, który jest niezbędny dla ewidencji i pozwala nadać numer identyfikacji podatkowej – podkreślił sędzia.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 13 grudnia 2016 r., sygn. akt II FSK 3456/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia