Prezydent podpisał ustawę o aplikacji mObywatel. Nowe przepisy zrównują pod względem prawnym dokumenty cyfrowe obsługiwane w aplikacji z dokumentami w tradycyjnej formie. Czy czeka nas prawdziwa rewolucja cyfrowa?

Celem ustawy z 26 maja 2023 r. jest kompleksowe uregulowanie kwestii związanych z funkcjonowaniem aplikacji mObywatel oraz warunków udostępniania i świadczenia usług w ramach tej aplikacji. Nowe regulacje mają zastąpić przepisy ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, które określały dotychczasowe zasady funkcjonowania aplikacji mObywatel.

Na ich podstawie obywatele mogli między innymi:

 • w bezpieczny sposób pobierać i okazywać swoje dane,
 • potwierdzać nabyte uprawnienia kierowcy,
 • sprawdzać swoje punkty karne,
 • zgłosić naruszenie środowiskowe,
 • korzystać z mLegitymacji emeryta-rencisty ZUS,
 • korzystać z mLegitymacji szkolnej lub studenckiej,
 • korzystać z mLegitymacji adwokackiej,
 • korzystać z mLegitymacji poselskiej,
 • złożyć wnioski w wybranych obszarach,
 • realizować eRecepty bez podawania numeru PESEL,
 • przechowywać potwierdzenie odbytego szczepienia przeciwko COVID-19.

Korzystanie z aplikacji mObywatel, analogicznie jak do tej pory, będzie dobrowolne i bezpłatne. Użytkownik aplikacji będzie mógł zrezygnować z jej korzystania poprzez jej odinstalowanie lub unieważnienie certyfikatu użytkownika aplikacji mObywatel.

mObywatel - Cyfrowy dokument tożsamości

Zupełnie nowym dokumentem, którym będziemy mogli posługiwać w całym kraju ma być tzw. cyfrowy dokument tożsamości, zwany też dokumentem mObywatel. Będzie on wydawany automatycznie na okres 5 lat osobie, która stała się użytkownikiem aplikacji mObywatel. Dokument ma zawierać dane pobrane z Rejestru Dowodów Osobistych i z rejestru PESEL.Co ciekawe, będzie on funkcjonował całkiem niezależnie od dowodu osobistego w postaci elektronicznej. Cyfrowy dokument tożsamości ma być powszechnie respektowany w urzędach, bankach i każdym innym miejscu, w którym załatwiamy nasze sprawy i potrzebujemy okazać dokument tożsamości.

Nowym dokumentem nie posłużymy się natomiast przekraczając granicę krajuw tym wypadkuwciąż wymagane będzie okazanie dowodu osobistego w postaci tradycyjnej albo paszportu. Cyfrowy dokument tożsamości nie będzie też przydatny przy wnioskowaniu o dowód osobisty. Każdy użytkownik ma być informowany o zmianie danych w rejestrach państwowych, z których pobierane są dane do cyfrowego dokumentu tożsamości, oraz konieczności aktualizacji tych danych.

mObywatel - Nowe narzędzia dla samorządów

Dzięki nowym przepisom jednostki samorządu terytorialnego i inne pomioty będą mogły udostępniać w aplikacji lokalne dokumenty, np. karty mieszkańca miasta czy karty członkowskie, takie jak np. karta klubu seniora, karta klubu sportowego itp. Jeśli dana jednostka samorządu terytorialnego wystąpi o dołączenie do mObywatela np. karty miejskiej, to będzie to możliwe. Samorządy będą mogły prowadzić ewidencję, uruchamiać i zarządzać swoimi dokumentami elektronicznymi wydanymi dla obywateli.

mObywatel - Cyfrowy asystent

Aplikacja mObywatel ma też wkrótce posłużyć jako drugi czynnik uwierzytelnienia profilu zaufanego. Będzie też pełniła rolę cyfrowego asystenta obywatela do kontaktów z urzędami. Ma przypominać, porządkować i informować o korespondencji urzędowej, a także umożliwiać e-płatności urzędowe. Aplikacja umożliwi także płacenie online za usługi administracyjne, czyli np. wydanie dokumentów, wniosków czy uiszczanie opłat skarbowych. W mObywatelu dostępne będą również usługi e-Urzędu Skarbowego.

mObywatel -Nowe cyfrowe dokumenty

Nowe przepisy wzbogacą też aplikację o kolejne cyfrowe dokumenty:

 • dokumenty poświadczające prawo wykonywania zawodu medycznego:
 • prawo wykonywania zawodu: lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, farmaceuty, fizjoterapeuty, ratownika medycznego,
 • ograniczone prawo wykonywania zawodu: pielęgniarki, położnej,
 • legitymacja osoby niepełnosprawnej,
 • legitymacja służbowa nauczyciela,
 • legitymacja doktoranta,
 • tymczasowe elektroniczne prawo jazdy.

Legitymacja studencka w wersji elektronicznej będzie udostępniana w aplikacji mObywatel jeszcze zanim wydana zostanie legitymacja papierowa. Natomiast uczniowie będą mogli korzystać z mLegitymacji szkolnej, jeśli rodzice nie wyrażą sprzeciwu.

Dzięki nowym przepisom użytkownicy aplikacji mObywatel uzyskają też nowy środek identyfikacji elektronicznej – profil mObywatel. Dane profilu będą potwierdzane przy użyciu certyfikatu wydanego użytkownikowi aplikacji mObywatel.

Od kiedy nowe przepisy?

Co do zasady ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Jednakże wiele z jej przepisów wejdzie jednak w życie w innych terminach, które zostaną określone w komunikatach ministra właściwego do spraw informatyzacji.