Z art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki niemające osobowości prawnej, będące:
1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3;
2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
Reklama
3) użytkownikami wieczystymi gruntów;
4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (…).
Spółka jawna co do zasady jest podatnikiem podatku od nieruchomości jako że nie ma osobowości prawnej.
Stawki podatkowe dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej są zawsze stawkami najwyższymi – w porównaniu do innego rodzaju nieruchomości, np. mieszkaniowych. Co wymaga przy tym podkreślenia, stawki najwyższe stosuje się również w przypadku tych nieruchomości, które w ewidencji gruntów i budynków zostały zakwalifikowane na cele mieszkaniowe. Ma to uzasadnienie w orzecznictwie sądowym. Akcentuje się w nim np., że budynkiem mieszkalnym zajętym na prowadzenie działalności gospodarczej może być budynek przeznaczony na hotel robotniczy (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 11 lutego 2020 r., sygn. akt I Sa/Po 976/19) czy budynek wynajmowany turystom za odpłatnością (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 lutego 2020 r., sygn. akt II FSK 716/18). Jak zaś podano w wyroku WSA we Wrocławiu z 28 lipca 2017 r. (sygn. akt I SA/Wr 990/16): „Budynek wykorzystywany przez przedsiębiorcę na cele prowadzenia działalności gospodarczej (prywatny dom opieki społecznej) nie może być opodatkowany jako budynek mieszkalny. Budynek zamieszkiwany przez pensjonariuszy prywatnego domu opieki społecznej jest faktycznie wykorzystywany na cele prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, mającej za przedmiot właśnie prowadzenie domu opieki społecznej, bowiem przedsiębiorca uzyskuje przychód z umów zawieranych z pensjonariuszami, świadcząc im konkretną usługę”.
Z kolei w wyroku WSA w Gliwicach z 26 sierpnia 2021 r. (sygn. akt I SA/Gl 1668/20) podkreślono, że w sytuacji, gdy spółka prowadzi działalność polegającą na zapewnieniu opieki osobom starszym czy niepełnosprawnym, a dla działalności wykorzystuje nieruchomość zajętą właśnie na te cele, to tym samym nie ma znaczenia okoliczność, że budynki te służą zaspokojeniu potrzeb bytowych ich mieszkańców. Sam fakt zamieszkiwania tych osób nie wyłącza bowiem budynków z opodatkowania jako związanych z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.
Z tego wynika, że dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków nie zawsze są wiążące przy naliczaniu wysokości podatku od nieruchomości. Decydujący jest sposób wykorzystywania nieruchomości przez podmiot gospodarczy, a to, że w budynku zamieszkują pensjonariusze, nie wpływa na stosowanie niższych stawek podatkowych (jak dla nieruchomości zamieszkałych).©℗
Podstawa prawna
• art. 3 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1452)
• art. 29 ustawy z 15 września 2000 r. ‒ Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 807)