Nowelizacja Prawa budowlanego umożliwia prowadzenie dziennika budowy i książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej – dotychczas nie było to możliwe. Reguluje też działanie portalu e-budownictwo, za pomocą którego będzie można generować wnioski, zgłoszenia i zawiadomienia w formie dokumentu elektronicznego.

Senat zgłosił siedem poprawek do noweli, w tym zapewniającą zgodność ustawy z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Trzy poprawki dotyczyły zmiany nazwy systemu „Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego” na system „Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego” ze względu na to, że dotychczas zapisana w noweli nazwa funkcjonuje już w obrocie gospodarczym.

Sejm przyjął poprawki dotyczące zmiany nazwy systemu, a także jedną poprawkę o charakterze doprecyzowującym. Resztę poprawek odrzucił. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Reklama

Nowelizacja Prawa budowlanego zakłada prowadzenie centralnego rejestru osób mających uprawnienia budowlane i karanych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Niezwłocznie po uznaniu kwalifikacji zawodowych właściwa krajowa rada izby samorządu zawodowego ma przekazywać te dane Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego za pomocą systemu e-CRUB i przy użyciu elektronicznych formularzy. Przy uzyskiwaniu decyzji budowlanych aktualne uprawnienia projektantów będą dostępne dla organów w postaci elektronicznej.

Nowela umożliwia także uzgadnianie poszczególnych części projektu budowlanego sporządzanego w formie elektronicznej pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w późniejszym terminie. (PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec

kmz/ mmu/