Przekształcenie budynków biurowych i handlowych na mieszkalne nie będzie wymagać pozwolenia na budowę i zgłoszenia, wyjątkiem będą elementy konstrukcyjne budynku - przewiduje projekt ustawy zamieszczony w wykazie prac legislacyjnych rządu. Ma być to rozwiązanie doraźne, na okres do 2 lat.

Za opracowanie projektu ustawy o zmianie sposobu użytkowania niektórych budynków niemieszkalnych na budynki mieszkalne odpowiada Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Projekt ma być przyjęty przez Radę Ministrów w III kw. br.

Jak wskazano, większa popularność pracy zdalnej i wzrost znaczenia e-handlu w czasie pandemii spowodowały, że wiele budynków biurowych i handlowych pustoszeje, a ich zarządcy czy właściciele ponoszą straty. Zdaniem autorów projektu, niewykorzystana przestrzeń mogłaby służyć potrzebom mieszkaniowym.

"Przekształcanie budynków biurowych i handlowych na budynki mieszkalne z jednej strony pomoże przedsiębiorcom dotkniętym skutkami pandemii (związanymi z nagłym przejściem pracowników na pracę zdalną lub likwidacją sklepów stacjonarnych), a z drugiej – zwiększy zasoby mieszkaniowe w kraju, w szczególności w związku z wojną na terytorium Ukrainy i napływającymi do Polski uchodźcami z tego kraju" - podkreślono.

Planowana ustawa ma zlikwidować bariery dotyczące zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części, wiążące się z koniecznością przebudowy (np. wyodrębnieniem lokalu lub wykonaniem loggi).

Zaproponowano, by przebudowa służąca regulowanej zmianie sposobu użytkowania (w tym przebudowie ścian zewnętrznych) nie wymagała pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Wyjątkiem będą elementy konstrukcyjne budynku, kluczowe dla bezpieczeństwa użytkowników - dla takiej przebudowy nadal mają być stosowane przepisy Prawa budowlanego przewidujące obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę i sporządzenia projektu budowlanego.

Jak zaznaczono, ma być to rozwiązanie doraźne - na czas związany z reagowaniem na skutki pandemii i w związku z napływem uchodźców z Ukrainy). Założono, że można byłoby je stosować przez okres do 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

W projekcie zaproponowano też zmiany w specustawie mieszkaniowej, które umożliwią przekształcenie terenów, na których obecnie są zlokalizowane budynki biurowe lub obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 na inwestycje mieszkaniowe. "Tereny te są zazwyczaj wskazane jako usługowe w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Zmiana tych dokumentów jest procedurą czasochłonną i wymaga ze strony gminy znacznych nakładów finansowych" - zauważono.

O zmianie sposobu użytkowania budynku w trybie specustawy mieszkaniowej trzeba będzie zawiadomić wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Jest to konieczne działanie, aby zrealizowana inwestycja mieszkaniowa została w przyszłości uwzględniona przy sporządzaniu dla tego terenu planu miejscowego lub jego zmiany – podano.