W największym skrócie: charakterystyka energetyczna budynku określa całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do jego użytkowania. Jak wskazują wnioskodawcy w opisie projektu nowelizacji dostępnym w wykazie prac legislacyjnych rządu, większa skuteczność obecnego systemu jest niezbędna dla poprawy jakości powietrza w Polsce.
Regulacja dopuści też m.in. elektroniczną postać świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemów ogrzewania lub klimatyzacji. Wprowadzi również powszechny dostęp do podstawowych informacji zawartych w dokumentach gromadzonych w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.
Poza tym, według MRPiT, projektowane przepisy poprzez „właściwe i adekwatne doprecyzowanie systemu sankcji” pozwolą ministrowi właściwemu ds. budownictwa (obecnie MRPiT) na poprawę efektywności systemu weryfikacji świadectw oraz protokołów z kontroli systemów ogrzewania lub klimatyzacji. Efektem tego ma być też poprawa jakości tych dokumentów.
Projekt obejmie także obowiązek montażu w budynkach systemów automatyki i sterowania umożliwiających m.in. stałe monitorowanie, analizowanie i dostosowywanie zużycia energii, wykrywanie problemów i przekazywanie informacji zarządcom obiektów.
Oprócz tego rozszerzy on upoważnienie dla ministra właściwego ds. budownictwa do przygotowania długoterminowej strategii wspierania renowacji budynków. Zdaniem resortu powinno to przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej budynków w perspektywie do 2050 r.
Nowela wdroży do naszego prawa część postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE.
Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów