sygn. akt I SA/Kr 1304/19 Wyrok WSA w Krakowie z 28 stycznia 2020 r. (nieprawomocny)

O CO TOCZYŁ SIĘ SPÓR

Skarżącą była bowiem uczelnia publiczna, która jest właścicielem oraz użytkownikiem wieczystym nieruchomości sal wykładowych, konferencyjnych, pomieszczeń przystosowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych, laboratoriów, pomieszczeń biurowych. Część nieruchomości uczelnia wynajmuje, a dochód z najmu przeznacza na swoją działalność statutową (naukową, naukowo-techniczną, oświatową). Uczelnia jest też właścicielem akademików, które oddaje do korzystania odpłatnie własnym studentom oraz żakom z innych uczelni. Czynsz, jaki płacą studenci, odpowiada wysokości kosztów utrzymania, ale nie jest to stawka rynkowa za wynajem pokoi. Uczelnia uważała, że skoro akademiki są przeznaczone na jej cele statutowe, to dochody z nich są zwolnione z podatku od przychodów z budynków. Zwracała też uwagę, że nie wynajmuje ich, a umowy ze studentami są bardziej zbliżone do usługi hotelowej. Dyrektor KIS uważał zaś, że od wynajmowanych sal wykładowych, konferencyjnych, a także od akademików należy się podatek od przychodów z budynków. Zastosowanie ma tu bowiem art. 24b ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2123; dalej: ustawa o CIT). Przychody z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jeśli ich łączna wartość początkowa przekracza 10 mln zł, są więc opodatkowane.

ROZSTRZYGNIĘCIE

WSA w Krakowie orzekł, że akademiki są opodatkowane podatkiem od przychodów z budynków. Zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy o CIT uczelnia, czyli właściciel, musi naliczać i płacić podatek, jeżeli łączna wartość początkowa budynków przekracza 10 mln zł. Skoro bowiem uczelnia odpłatnie wynajmuje budynki czy ich części swoim studentom/doktorantom oraz studentom/doktorantom innych uczelni, a także powierzchnie użytkowe zewnętrznym najemcom, to zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy o CIT musi naliczać i zapłacić podatek, jeżeli łączna wartość początkowa budynków przekracza 10 mln zł. Nie ma przy tym znaczenia, że uczelnia przeznacza przychód z najmu na cele statutowe.
Sąd zwrócił też uwagę, że umowa o usługi hotelowe jest co prawda umową nienazwaną, lecz jej częścią jest usługa najmu. Mało tego, najem jest dominującym elementem usługi hotelowej. Dlatego ma do niej zastosowanie podatek od przychodów z budynków.

Podsumowanie

Wyrok potwierdza niestety to, co wskazywali eksperci po nowelizacji PIT i CIT, która od 1 stycznia 2019 r. wprowadziła zmiany w zakresie podatku od przychodów z budynków. Innymi słowy, że nie tylko biurowce i centra handlowe podlegają temu podatkowi, ale również inne nieruchomości, z których podatnik uzyskuje przychody z najmu lub dzierżawy, takie jak np. akademiki.

Kolorem niebieskim oznaczyliśmy pozytywną dla podatników linię orzeczniczą, a czerwonym – niekorzystną.