Przedsiębiorstwo społeczne będzie mogło się ubiegać o pieniądze na utworzenie stanowiska pracy oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionej na nim osoby bezrobotnej lub tylko o jeden z tych instrumentów wsparcia. Będzie do tego służył jeden wzór wniosku.

Tak przewiduje projekt rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie przyznania przedsiębiorstwu społecznemu lub spółdzielni socjalnej środków na utworzenie stanowiska pracy i finansowanie kosztów płacy osób niepełnosprawnych. Jego wydanie jest związane ze zmianami, jakie wprowadziła ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz.U. poz. 1812 ze zm.). Umożliwia ona podmiotom, które na podstawie jej przepisów uzyskały status przedsiębiorstwa społecznego, korzystanie z pomocy finansowej, do tej pory przysługującej spółdzielniom socjalnym. Chodzi tutaj o pieniądze na utworzenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej jako bezrobotna – w wysokości od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia – oraz o środki na finansowanie jej kosztów płacy – przez okres sześciu miesięcy, w wysokości nie wyższej niż pensja minimalna.

W związku z tym konieczne stało się wydanie nowego rozporządzenia, które szczegółowo określi zasady i tryb przyznawania wsparcia oraz wzór wniosku, który musi być złożony do powiatowego urzędu pracy (PUP). Został on zawarty w załączniku nr 1 do projektu, przy czym przedsiębiorstwo społeczne lub spółdzielnia socjalna mogą zawnioskować albo o obydwie formy pomocy, albo tylko o jedną z nich. Do wniosku muszą dołączyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymały w roku podatkowym, w którym go składają, oraz z poprzednich dwóch lat.

Zgodnie z przepisami projektu PUP będzie miał 30 dni na rozpatrzenie wniosku, a gdy decyzja będzie pozytywna, wezwie podmiot, który go złożył, do negocjacji warunków umowy, w tym m.in. kwoty przyznawanego wsparcia. W przypadku gdy podpisywana umowa dotyczy pieniędzy na utworzenie stanowiska pracy, przedsiębiorstwo społeczne lub spółdzielnia socjalna są zobowiązane do przedstawienia w PUP zestawienia poniesionych wydatków na formularzu rozliczeniowym, stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia. Gdy zaś dodatkowo lub wyłącznie dotyczy finansowania kosztów płacy, jest konieczne przesyłanie dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia w poprzednim miesiącu. Ponadto projekt zakłada, że wypłata pieniędzy będzie następować w ciągu 14 dni od podpisania umowy w odniesieniu do środków na utworzenie stanowiska pracy oraz w ciągu siedmiu dni przed ustalonym dniem wypłaty pierwszego i każdego kolejnego wynagrodzenia niepełnosprawnemu pracownikowi.

Rozporządzenie wejdzie w życie następnego dnia po publikacji w Dzienniku Ustaw. ©℗

Etap legislacyjny

Konsultacje projektu rozporządzenia