Osoby z niepełnosprawnościami mają zagwarantowany dostęp do Funduszy Europejskich na równi z wszystkimi pozostałymi. Niektóre działania są adresowane specjalnie do nich
Reklama
Dziennik Gazeta Prawna
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – PRAKTYCZNIE

Reklama
Pieniądze z Funduszy Europejskich przeznaczane są na bardzo różne cele. Dofinansowywane są z nich inwestycje infrastrukturalne, rozwój przedsiębiorstw, szkolenia, staże zawodowe i wiele innych działań, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego naszego kraju. Część pieniędzy kierowana jest też na pomoc dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
Taki sam dostęp
Niepełnosprawność nie powinna stanowić przeszkody w korzystaniu z Funduszy Europejskich. Ta ogólna zasada obowiązuje zarówno w sytuacji ubiegania się o dotacje czy inne formy wsparcia, jak i w odniesieniu do efektów projektów zrealizowanych z udziałem unijnego dofinansowania. Jeżeli więc dotacja wsparła budowę budynków, dróg czy innej infrastruktury – muszą one być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, czyli mieć podjazdy, obniżone krawężniki, poręcze itp. elementy. Jeżeli dzięki dotacji powstał portal internetowy – powinien spełniać zasady międzynarodowego standardu WCAG 2.0, czyli wytycznych dla stron WWW, które proponują ułatwienia w dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, np. mają funkcję powiększania czy odsłuchiwania tekstu. Gdy unijne dofinansowanie trafiło na zakup autobusów i tramwajów – muszą umożliwiać osobom z niepełnosprawnościami wsiadanie, wysiadanie i podróżowanie. Takie przykłady można mnożyć w nieskończoność.
Podobnie wygląda sytuacja z dotacjami dla firm. Jeżeli przedsiębiorcą jest osoba z niepełnosprawnościami, nie powinna mieć w żaden sposób utrudnionego procesu wnioskowania o wsparcie czy realizacji projektu. Dotyczy to zarówno przygotowania dokumentacji, jak i dostępności instytucji udzielających wsparcia oraz prowadzonych przez nie portali internetowych.
Osoby z niepełnosprawnościami powinny też mieć możliwość swobodnego udziału w projektach, które pomagają odnaleźć się na rynku pracy. Jeżeli więc przewidziane są szkolenia, warsztaty, konferencje – powinny być one zlokalizowane w miejscach przyjaznych dla osób z niepełnosprawnościami. Jeżeli uczestnikiem są np. osoby niedowidzące, powinny mieć zapewnione materiały przygotowane w alfabecie Braille'a. Organizator ma też obowiązek zapewnić transport czy asystenta osoby niepełnosprawnej, jeżeli otrzyma zgłoszenie takiej potrzeby.
Przeciwdziałanie wykluczeniu
Część osób z niepełnosprawnościami boryka się z problemami na rynku pracy. Przyczyny mogą być różne, tak samo jak różne są sytuacje wśród pozostałej części społeczeństwa. U ich podstaw może leżeć brak doświadczenia zawodowego lub niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb pracodawców, ale również ograniczona mobilność czy potrzeba specjalnego dostosowania stanowiska pracy. Właśnie ze względu na ograniczenia wynikające ze specyfiki niepełnosprawności, osoby takie zaliczają się do grona znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Dlatego projekty kierowane do osób nieuczących się i nieszkolących przed 30. rokiem życia realizowane w krajowym programie Wiedza Edukacja Rozwój, jak i te finansowane z programów regionalnych, dla osób starszych, zawierają elementy wsparcia niwelujące bariery uczestnictwa dla osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o to, aby na równi z wszystkimi pozostałymi mogły one korzystać z doradztwa zawodowego, szkoleń czy staży, a także starać się o dofinansowanie założenia działalności gospodarczej.
Osoby z niepełnosprawnościami są też jedną z preferowanych grup, do których kierowane jest wsparcie w zakładaniu przedsiębiorstw społecznych. To rodzaj firm, których nadrzędnym celem nie jest przynoszenie zysku, ale dawanie miejsc pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym (w tym osobom z niepełnosprawnością) i rozwiązywanie ważnych problemów społecznych. Dzięki dofinansowaniu z programów regionalnych ośrodki wsparcia ekonomii społecznej w całej Polsce będą wspierać ten sektor. Wachlarz ich działań jest bardzo szeroki – począwszy od rozpowszechniania wiedzy i zachęcania do podejmowania takiej działalności aż do wsparcia już działających przedsiębiorstw społecznych.
Oferowane będą zarówno formy miękkie – szkolenia, doradztwo, mentoring, wizyty studyjne, jak i wsparcie finansowe. Warunkiem przyznania dofinansowania jest tworzenie dodatkowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym z niepełnosprawnościami.

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Monika Niewinowska