Kary za uchybienia w zgłoszeniach w Systemie Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT) są nakładane także na uczciwych przedsiębiorców, nieproporcjonalnie do wagi przewinienia - alarmuje rzecznik MŚP Adam Abramowicz. Chce zainicjować szerszą dyskusję nt. stosowania przez organy administracji kar pieniężnych wobec przedsiębiorców.

System Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT) służy monitorowaniu przewozu tzw. towarów wrażliwych, czyli takich, które najczęściej są przedmiotem wyłudzeń podatkowych i obrotu w szarej strefie, jak paliwo, alkohol czy susz tytoniowy. Przepisy przewidują kary pieniężne m.in. za niezgodność przewożonego towaru z danymi podanymi w zgłoszeniu lub brak zgłoszenia przewozu.

Do rzecznika MŚP napływają sygnały i sprawy interwencyjne, z których wynika, że karami pieniężnymi obciążani są także uczciwi przedsiębiorcy, którzy popełnili drobne uchybienia formalne w zgłoszeniach w systemie SENT - poinformowało PAP biuro rzecznika. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców we współpracy z Zespołem ds. Transportu Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP przygotował raport na ten temat. W środę publikacja została zaprezentowana podczas spotkania zespołu.

Jak podaje biuro rzecznika, raport dotyczy przede wszystkim przypadków, w których mogło dochodzić do naruszeń i nieprawidłowości w zakresie nakładania na przedsiębiorców kar pieniężnych na podstawie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Raport ma też na celu zainicjowanie szerszej dyskusji na temat stosowania przez organy administracji kar pieniężnych wobec przedsiębiorców.

Reklama

Podkreślono w nim, że rejestr SENT okazał się bardzo skutecznym narzędziem walki z wyłudzeniami podatkowymi, a wysokie kary przewidziane w ustawie mają charakter prewencyjny. Zwrócono jednak uwagę, że często karani są mikro, mali i średni przedsiębiorcy za naruszenia wynikające przeważnie z ludzkich pomyłek i niepowodujące uszczuplenia we wpływach do budżetu państwa.

"Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców podejmuje interwencje we wszystkich sprawach dotyczących SENT, w których dochodzi do naruszenia praw przedsiębiorców i zasad przewidzianych w Konstytucji Biznesu. Najczęściej naruszaną w tym względzie, w opinii Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, jest zasada proporcjonalności oraz zasada prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej, przewidziane w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców" - informuje biuro rzecznika.

"Pragniemy rozpocząć ogólną dyskusję, zaczynając od przykładów mających swe źródło w ustawie SENT, na temat takiego modelu stosowania kar pieniężnych przez organy administracji wobec przedsiębiorców, który będzie uwzględniać słuszne interesy mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, a także pogłębi zaufanie tych przedsiębiorców do władzy publicznej. (…) Mam nadzieję, że przykłady te będą asumptem do rozpoczęcia konstruktywnej dyskusji środowiska przedsiębiorców z przedstawicielami administracji publicznej na temat racjonalnego nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców sektora MŚP" – wskazał we wstępie do raportu Abramowicz.

kmz/ drag/