Chociaż tarcze dla najmniejszych podmiotów gospodarczych były wielokrotnie przedmiotem naszych publikacji, to wciąż pojawiają się nowe pytania czytelników. Wątpliwości najczęściej dotyczą m.in. tego, kto może wystąpić o wsparcie z PFR, na jakie cele można wydać finansowanie, kiedy można złożyć odwołanie, a kiedy nowy wniosek. Część beneficjentów zastanawia się natomiast, czy przypadkiem nie będzie musiała zwrócić pomocy.

Na co subwencja

▶ Jesteśmy rodzinną spółką z o.o., która zajmuje się budową domów i mieszkań. Zamierzamy skorzystać z subwencji finansowej z PFR. Czy po jej ewentualnym otrzymaniu możemy przeznaczyć ją częściowo na zakup środka trwałego, tj. nieruchomość, na której zrealizujemy inwestycję mieszkaniową?
Zgodnie z par. 7 pkt 1 lit. a regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” (dalej: regulamin) środki z subwencji mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Przy czym w umowie o subwencję przedsiębiorca musi się zobowiązać, że otrzymane środki przeznaczy wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Czy zakup nieruchomości będzie się mieścić w definicji środka trwałego, niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej? Zacznijmy od tego, że sformułowanie „środek trwały” występuje zarówno na gruncie przepisów podatkowych, jak i przepisów o rachunkowości. Przykładowo w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 568) wskazano, że przez pojęcie środków trwałych należy rozumieć rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.


Pojęcie środków trwałych w sposób pośredni definiuje także art. 16a ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865, ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 979).
Z ww. przepisów można więc wywnioskować, że środki pochodzące z subwencji mogą być przeznaczone nie tylko na koszty związane bezpośrednio z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorcy (np. na wynagrodzenia pracowników), lecz także na koszty związane z nabyciem środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej przez danego przedsiębiorcę. W opisanej sytuacji uzasadnione będzie przeznaczenie środków na zakup nieruchomości, bo jest to ściśle związane z rodzajem prowadzonej działalności. Trzeba jednak zaznaczyć, że to właśnie przedmiot działalności będzie determinował sposób wykorzystania środków. Pytanie czytelnika przesłaliśmy także PFR, czekamy na odpowiedź.Marcin Nagórek
radca prawny
▶ Czy pomoc finansową z PFR można przeznaczyć na zakup środka trwałego w postaci samochodu firmowego?
Z załącznika nr 1 do regulaminu wynika, że przedsiębiorca będzie uprawniony do wykorzystania otrzymanej subwencji na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Warto dodać, że pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej jest kategorią szeroką i obejmuje większość kosztów stałych i codziennych wynikających z lub niezbędnych dla prowadzonej działalności, w tym – co do zasady – także kosztów poniesionych na zakup towarów i materiałów, urządzeń i innych środków trwałych. Jak już wyjaśnialiśmy wyżej, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, środkami trwałymi są stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty.
Ponadto muszą być także wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu. Samochód firmowy jest środkiem transportu, a tym samym środkiem trwałym.
Leszek Jaworski
▶ Czy można sfinansować z subwencji PFR zapłatę za materiały i usługi związane z remontem bieżącym biura, pomieszczeń socjalnych, warsztatu itp.?
Wszystko wskazuje na to, że jest to niedopuszczalne. Celem finansowania jest bowiem pokrycie kosztów bieżącej działalności, w tym zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu (zakaz akwizycji). Zapłata za materiały i usługi związane z remontem bieżącym biura, pomieszczeń socjalnych, warsztatu nie jest związana z bieżącą działalnością. Należy także uwzględnić cele szczegółowe pomocy. A należy do nich:
  • udostępnienie małym i średnim przedsiębiorcom finansowania na warunkach preferencyjnych, w istotnej części bezzwrotnego, dla zapewnienia płynności i stabilności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce w związku ze skutkami pandemii COVID-19;
  • przekazanie rekompensat finansowych dla przedsiębiorców w związku ze szkodami w postaci utraconych dochodów lub dodatkowych kosztów poniesionych w wyniku pandemii COVID-19;
  • przeciwdziałanie zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki w okresie kryzysu gospodarczego, wywołanego pandemią COVID-19;
  • stabilizacja finansowa małych i średnich przedsiębiorstw celem ochrony miejsc pracy i bezpieczeństwa finansowego obywateli;
  • zapewnienie pomocy finansowej dla sektorów szczególnie silnie dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.
Program PFR stanowi realizację tarczy antykryzysowej, mającej na celu przeciwdziałanie gospodarczym skutkom epidemii COVID-19. Celem programu jest więc zapewnienie płynności i stabilności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce w związku ze skutkami pandemii COVID-19. Tak więc wydatki na remont kłóciłyby się z głównym celem tego programu. Co więcej, nie są to koszty bieżącej działalności.
Leszek Jaworski

Pomoc dla franczyzobiorców

▶ Zgodnie z umową franczyza obliguje mnie do zatrudnienia określonej liczby pracowników. Czy dla kwalifikacji wniosku o subwencję strony umowy franczyzowej są przedsiębiorstwami powiązanymi, a na etapie wykorzystania środków z subwencji podmiotami powiązanymi?
Zdaniem dr Magdaleny Niziołek, radcy prawnego, w momencie składania wniosku strony umowy franczyzowej niewątpliwie stanowią przedsiębiorstwa powiązane. Z kolei Aleksandra Krawczyk, adwokat, doradca restrukturyzacyjny w kancelarii SDZLEGAL Schindhelm, uważa, że w przypadku umowy franczyzy możemy mówić, co do zasady, jedynie o wpływie dominującym, tj. sytuacji, gdy jedno przedsiębiorstwo (franczyzodawca) ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo (franczyzobiorcę), przede wszystkim na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem albo – ewentualnie – postanowień w jego statucie lub umowie spółki. – Nie uważam, żeby do przyjęcia istnienia tego dominującego wpływu wystarczyło to, że franczyzodawca decyduje o liczbie pracowników – wyjaśnia prawniczka. I dodaje, że gdyby na podstawie takiej umowy franczyzodawca mógł faktycznie decydować o większości istotnych zagadnień dotyczących działania franczyzobiorcy (a więc np. godzin otwarcia sklepu, asortymentu, działań marketingowych, też podziału zysku czy nowych inwestycji), to można by mówić o istnieniu takiego wpływu dominującego, a więc że przedsiębiorstwa franczyzodawcy i franczyzobiorcy są ze sobą powiązane. Aleksandra Krawczyk podkreśla jednak, że wymagać to będzie każdorazowo analizy wszystkich istotnych okoliczności faktycznych dotyczących konkretnego przypadku.
Ekspertki tłumaczą także, że Polski Fundusz Rozwoju w regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” z 28 maja 2020 r. definiuje tylko pojęcie „przedsiębiorstwa powiązane”. Nie ma w tym dokumencie wyjaśnienia, jak rozumieć określenie „podmioty powiązane”. Zgodnie ze stanowiskiem PFR, to pierwsze pojęcie oznacza przedsiębiorstwa, które m.in. ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki.
Aleksandra Krawczyk dodaje, że przedsiębiorstwo powiązane to także przedsiębiorstwo, które pozostaje w jednym ze związków opisanych powyżej za pośrednictwem co najmniej jednego innego przedsiębiorstwa lub jednego z inwestorów instytucjonalnych. – Co więcej, przedsiębiorstwo powiązane to również takie, które pozostaje w związku z innym przedsiębiorstwem za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych działających wspólnie, jeżeli prowadzą one działalność lub część działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych – uważa mecenas Krawczyk. Podkreśla, że powiązanie występuje zatem również wtedy, gdy przedsiębiorców łączą osoby fizyczne, np. jako członkowie zarządu albo sami przedsiębiorcy prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze i pozostają ze sobą w relacjach rodzinnych.
Leszek Jaworski
▶ Jak należy rozumieć pojęcie „podmioty powiązane”?
– Regulamin PFR jest w tym zakresie niekonsekwentny, tzn. posługuje się pojęciem osób i podmiotów powiązanych, lecz go nie definiuje – zauważa mec. Aleksandra Krawczyk. Tymczasem jak zaznacza ekspertka, pojęcie podmiotów lub jednostek powiązanych pojawia się w kilka regulacjach, lecz w różnym znaczeniu, np. w ustawie o rachunkowości (art. 1 ust. 3 pkt 43) jest inaczej interpretowane niż na gruncie przepisów o cenach transferowych (np. art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT). – Sam regulamin PFR, nawiązując do przepisów unijnych, posługuje się pojęciem przedsiębiorstw powiązanych (i osób powiązanych z PFR, ale tu już w zupełnie innym znaczeniu) – tłumaczy mecenas Krawczyk. – Moim zdaniem, pojęcie osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem beneficjenta trzeba rozumieć szeroko – podkreśla prawniczka. I dodaje, że można tu posiłkowo odnieść się do definicji dotyczącej cen transferowych, gdzie mowa jest przede wszystkim o wywieraniu znaczącego wpływu na jeden podmiot przez inny.
Także zdaniem dr Magdaleny Niziołek z uwagi na brak definicji w regulaminie pojęcia podmiot powiązany, o którym mowa w jego par. 7 ust. 2, należy posiłkować się rozumieniem tego sformułowania zawartym w ustawach podatkowych, czyli we wspomnianych już przepisach dotyczących cen transferowych. Z art. 11a ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT wynika, że cena transferowa oznacza „rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy”.
W art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT stwierdzono natomiast, że podmioty powiązane to:
  • podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
  • podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:
– ten sam inny podmiot lub
– małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
  • spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub
  • podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.
Z kolei z art. 11a ust. 1 pkt ustawy o CIT wynika, że powiązania to relacje, o których mowa w pkt 4, występujące pomiędzy podmiotami powiązanymi. Przepisy ustawy o PIT zawierają analogiczne regulacje.
Leszek Jaworski
▶ Subwencja nie może być wykorzystana w celu dokonania rozliczeń z podmiotami powiązanymi. Czy te środki można przeznaczyć na opłaty za know-how i opłaty franczyzowe?
Nie ma ograniczeń, aby przyznaną subwencję przeznaczyć na spłatę bieżących zobowiązań z tytułu umowy franczyzowej, w tym opłaty za know-how i opłaty franczyzowe – twierdzi dr Magdalena Niziołek. Według niej te zobowiązania mieszczą się w katalogu zawartym w par. 7 ust. 1 regulaminu. Zgodnie z jego zapisem środki z subwencji mogą zostać przeznaczone przez beneficjenta wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym m.in. kosztów usług obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. ©℗
Leszek Jaworski
▶ Spłacam kredyt zaciągnięty na zakup towaru do sklepu. Czy mogę z dofinansowania z PFR spłacać bieżące raty kredytów w kolejnych miesiącach? Czy w tym zakresie też są ograniczenia?
Tak. Pamiętać jednak należy, że przedsiębiorca jest uprawniony do wydatkowania środków z subwencji na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Jest to szeroka kategoria obejmująca większość kosztów stałych i codziennych prowadzonej działalności. Środki można również wykorzystać na spłatę rat leasingowych oraz pożyczek, w tym na przedterminową spłatę kredytów – jednakże nie więcej niż do maksymalnej wysokości 25 proc. wartości subwencji.
dr Karol Rusin
adwokat, kancelaria RWW.legal Rusin Wójcik S.K.A.

Odwołania

▶ Wystąpiłem o pomoc do PFR. Niestety, we wniosku zrobiłem błąd, bo wskazałem pomyłkowo kwotę znacznie niższą niż maksymalna kwota, która mi faktycznie przysługuje. Czy mogę złożyć odwołanie?
Nie, regulamin PFR w takim przypadku wyłącza niestety możliwość składania odwołania od decyzji o przyznaniu subwencji. Zgodnie bowiem z tym dokumentem odwołanie nie przysługuje od decyzji PFR o przyznaniu całej kwoty subwencji wnioskowanej przez przedsiębiorcę, niezależnie od tego, czy była to maksymalna kwota, o której udzielenie przedsiębiorca mógł się ubiegać. W tym przypadku nie można również zwrócić otrzymanej subwencji i wnioskować ponownie o jej wypłatę – PFR przysługuje wówczas uprawnienie do pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Błędne wpisanie wnioskowanej kwoty nie jest bowiem nieprawdziwym oświadczeniem pozwalającym skorzystać z procedury zwrotu subwencji.
dr Karol Rusin
adwokat, kancelaria RWW.legal Rusin Wójcik S.K.A.
▶ Otrzymałem subwencję, lecz w niższej kwocie, niż wnioskowałem. Czy mogę się odwołać?
Tak. W przypadku kiedy przedsiębiorca otrzymał subwencję w kwocie niższej niż wnioskowana, może złożyć odwołanie. Przy czym zgodnie z regulaminem powinno ono dotyczyć wyłącznie tej części kwoty, która nie została wypłacona. Składa się je za pośrednictwem w systemu bankowości elektronicznej banków współpracujących z PFR.
Joanna Pieńczykowska
▶ Czy jest możliwość złożenia odwołania, jeśli pomyliłem się we wniosku na swoją niekorzyść? Liczba pracowników na 31 grudnia powinna wynosić pięć osób, podobnie jak 30 kwietnia, natomiast we wniosku błędnie wpisałem trzy (uwzględniłem tylko umowy o pracę, nie uwzględniłem osób na umowie zlecenia). Dostałem subwencję tylko na trzech pracowników. Co powinienem zrobić w takiej sytuacji?
Wydaje się, że w tym przypadku można skorzystać z zapisów par. 14 ust. 1 regulaminu PFR. Przedsiębiorca mógłby zwrócić się do PFR za pośrednictwem banku z zapytaniem dotyczącym błędu w złożonym wniosku, który skutkował przyznaniem subwencji w kwocie rażąco niższej niż maksymalna, o jaką mógł się ubiegać. Przedsiębiorca powinien wówczas możliwie szeroko wyjaśnić w zapytaniu przyczyny popełnionego błędu.
Gdyby ta ścieżka nie przyniosła oczekiwanych skutków, rozważyć by można uznanie złożonych w pierwotnym wniosku oświadczeń za nieprawdziwe, a zatem dalej zwrot kwoty subwencji do PFR i po zaksięgowaniu zwrotu przez PFR złożenie ponownego, prawidłowego wniosku.
dr Karol Rusin
adwokat, kancelaria RWW.legal Rusin Wójcik S.K.A.
▶ Gdzie należy złożyć odwołanie, gdy nie została wypłacana pełna wnioskowana kwota subwencji? Jaką powinno mieć formę?
Składa się je za pośrednictwem tego samego banku, w którym przedsiębiorca złożył pierwotny wniosek. Składając je trzeba podać w nim numer ID wniosku pierwotnego (czyli numer identyfikacyjny nadany przez bank przy jego składaniu). Decydując się na złożenie odwołania, warto dociec, jakie były przyczyny wypłaty niższej kwoty. Trzeba bowiem wiedzieć, że odwołanie może zostać złożone nie więcej niż dwa razy. Każde kolejne odwołanie będzie odrzucane przez PFR bez rozpatrywania. Regulamin wyraźnie przy tym wskazuje, że możliwość złożenia drugiego odwołania przysługuje wyłącznie wtedy, gdy w wyniku wniosku i/lub pierwszego odwołania nie została wypłacona łącznie pełna pierwotnie wnioskowana kwota. Pamiętać trzeba ponadto, że może zostać złożone nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy. Do odwołania muszą obowiązkowo być dołączone wszystkie oświadczenia, jakie były dołączone do wniosku pierwotnego, w tym wszystkie oświadczenia dotyczące beneficjenta i jego sytuacji gospodarczej.
Joanna Pieńczykowska
▶ Dostałem odpowiedź odmowną z powodu złego wypełnienia wniosku, więc złożyłem ponowny, lecz ten również został odrzucony. Ile razy mogę składać wniosek po odrzuceniu? Czy w tym zakresie obowiązują limity?
W przypadku gdy przedsiębiorca chce złożyć nowy wniosek z powodu odrzucenia poprzedniego błędnie wypełnionego – sytuacja przedstawia się inaczej niż w przypadku postępowania odwoławczego (gdzie obowiązuje limit dwóch odwołań). W regulaminie nie ma ograniczeń co do liczby ponownych wniosków. Wnioski, co do zasady, można składać do momentu wyczerpania się środków w PFR.
dr Karol Rusin
adwokat, kancelaria RWW.legal Rusin Wójcik S.K.A.
▶ Złożyłem wniosek, korzystając z usług posiadającej moje pełnomocnictwa księgowej, która już u nas nie pracuje. Czy odwołanie można złożyć przez innego pełnomocnika?
Nie ma przeszkód, aby odwołanie zostało złożone przez innego pełnomocnika. Jak wyjaśnia PFR w odpowiedziach na pytania – złożenie wniosku przez pełnomocnika jest dopuszczalne zarówno w przypadku, jeśli wniosek o wsparcie został złożony przez samego beneficjenta, jak i wtedy, kiedy składał go inny pełnomocnik – odwołanie może złożyć pełnomocnik, czyli osoba upoważniona w odpowiedni sposób przez beneficjenta. Oczywiście pełnomocnik musi przy tym spełnić wszelkie wymogi. Odwołanie musi zawierać wszystkie oświadczenia własne osoby składającej wniosek (potwierdzające posiadanie pełnomocnictwa, o odpowiedzialności karnej, RODO itd.). Składający musi ponadto posiadać dostęp do bankowości elektronicznej beneficjenta. Odwołanie będzie bowiem składane również elektronicznie (z wykorzystaniem bankowości elektronicznej) – musi być złożone w tym samym banku, w którym składany był wniosek pierwotny, nawet wtedy, gdy ten pierwotny został odrzucony. Proces weryfikacji danych i oświadczeń przy odwołaniu przebiega co do zasady w sposób analogiczny jak przy weryfikacji wniosku przez Bank i PFR.
Joanna Pieńczykowska

Zwrot bezprawnie pobranej subwencji

▶ Wystąpiliśmy o pomoc z tarczy dla mikrofirm, błędnie ustaliśmy status swojej firmy, nie uwzględniając faktu, że nasza spółka jest spółką córką innego podmiotu. Czy mam obowiązek zwrotu subwencji? Jeśli tak, to czy mogę złożyć kolejny wniosek?
Niestety błędnie podany status zostanie uznany jako złożenie nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w nowej wersji regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym Tarcza Finansowa PRF dla Małych i Średnich Firm, obowiązującego od 28 maja. Z nowo dodanego par. 11 pkt 13 wynika, że jeśli beneficjent otrzymał subwencję na podstawie nieprawdziwych oświadczeń, a od nich uzależnione było jej udzielenie lub wysokość, zobowiązany jest do jej zwrotu lub jej części. Zwrot powinien być dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania subwencji.
Z wyjaśnień dostępnych na stronie PFR wynika,że złożenie nowego wniosku jest dopuszczalne dopiero po dokonaniu zwrotu nienależnie otrzymanej subwencji. Jednocześnie zaznaczono, że przed złożeniem nowego wniosku należy zwrócić się w tej sprawie z zapytaniem do PFR – za pośrednictwem banku, w którym został złożony pierwszy wniosek.
Joanna Pieńczykowska
▶ Na jakie konto powinienem zwrócić błędnie pobraną subwencję?
Z regulaminu wynika, że przedsiębiorca ma obowiązek zwrotu kwoty subwencji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na rachunek wskazany przez PFR. Przy czym – w praktyce – nie trzeba zwracać się do PFR o wskazanie specjalnego numeru konta. Po otrzymaniu subwencji został bowiem przedsiębiorcy założony specjalny rachunek techniczny do obsługi subwencji. Na ten właśnie rachunek należy przelać nienależne środki. Znaleźć go można w systemie transakcyjnym banku, za pośrednictwem którego dany przedsiębiorca otrzymał środki. W przypadku zmiany banku nowy rachunek techniczny zostanie założony w nowym banku po poinformowaniu PFR o zaistnieniu zmiany.
dr Karol Rusin
adwokat, kancelaria RWW.legal Rusin Wójcik S.K.A.

Błędy we wnioskach

▶ Zawarłem umowę subwencji. Dopiero po tym zorientowałem się, że podałem numer rachunku, do którego mam przyznany limit kredytowy, a jak dowiedziałem się – taka sytuacja może być problematyczna. Czy przed otrzymaniem środków możliwa jest zmiana rachunku?
Jeżeli przedsiębiorca występował o przyznanie subwencji za pośrednictwem banku, w którym w rachunku bieżącym przyznany ma limit kredytowy i otrzymał decyzję przyznającą subwencję, to niestety nie ma możliwości zmiany rachunku bankowego, na który przelane zostaną środki z PFR. Zmiana rachunku bankowego do obsługi subwencji możliwa jest wyłącznie po jej wypłacie. W przypadku, w którym środki z subwencji zostały automatycznie przeznaczone na spłatę limitu w rachunku, przedsiębiorca jest zobowiązany – aby spełnić warunki pozwalające ubiegać się o częściowe umorzenie otrzymanego wsparcia finansowego – wydatkować środki własne lub pochodzące z limitu w rachunku zgodnie z regulaminem PFR. Wówczas nadal będzie mógł skutecznie wnioskować o umorzenie części subwencji.
dr Karol Rusin
adwokat, kancelaria RWW.legal Rusin Wójcik S.K.A.
▶ Czy w przypadku otrzymania subwencji na podstawie wniosku podpisanego przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji przedsiębiorcy zawsze należy zwrócić kwotę otrzymanej subwencji?
Nie. Zgodnie z art. 103 k.c., jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania do reprezentowania przedsiębiorcy albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od potwierdzenia umowy przez podmiot, w imieniu którego umowa została zawarta. Tym samym w opisywanym stanie faktycznym przedsiębiorca do 31 grudnia 2020 r. obowiązany jest dostarczyć do banku oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 3 do regulaminu PFR. Do 30 listopada 2020 r. banki poinformują swoich klientów – w bankowości elektronicznej lub na stronie banku – w jakiej formie przyjmowane będą od przedsiębiorców oświadczenia.
Co bardzo istotne – w przypadku przekroczenia wyżej wskazanego terminu przedsiębiorca obowiązany będzie do zwrotu całości kwoty otrzymanej subwencji.
dr Karol Rusin
adwokat, kancelaria RWW.legal Rusin Wójcik S.K.A.
▶ Podałem we wniosku o subwencję konto, które znane jest komornikowi. Czy środki subwencji Z PFR mogą być przez niego zajęte?
Nie. Środki przekazane w formie subwencji wyłączone są z możliwości dokonywania zajęć komorniczych, a więc nie podlegają egzekucji. Chyba że wierzytelność powstała w związku z naruszeniem zasad, na których udzielono przedsiębiorcy wsparcia.
dr Karol Rusin
adwokat, kancelaria RWW.legal Rusin Wójcik S.K.A.

Inne pytania

▶ Czy składając wniosek o subwencję w spółce cywilnej, należy sumować przychody i stan zatrudnienia z innych spółek powiązanych, w której są udziałowcami wspólnicy spółki cywilnej?
Tak. W przypadku gdy przedsiębiorstwo posiada przedsiębiorstwa powiązane do jego danych w zakresie liczby pracowników oraz rocznego obrotu i sumy bilansowej dolicza się w całości dane przedsiębiorstw powiązanych, zaś w przypadku, gdy przedsiębiorstwo posiada przedsiębiorstwa partnerskie – do jego danych w zakresie liczby pracowników oraz rocznego obrotu i sumy bilansowej dolicza się dane przedsiębiorstw partnerskich proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub prawach (pod uwagę brać należy wyższy udział).
dr Karol Rusin
adwokat, kancelaria RWW.legal Rusin Wójcik S.K.A.
▶ Jak długo może trwać rozpatrywanie wniosku przez PFR w przypadku tarczy dla MSP?
Rozpoznawanie wniosku to w praktyce kilku dni roboczych. Czasami zdarza się, że wniosek jest rozpoznany w ciągu kilku godzin. Wskazać przy tym należy, że informacja o rozpoznaniu wniosku zostanie przesłana do systemu bankowości elektronicznej banku, za pomocą którego składany był wniosek.
dr Karol Rusin
adwokat, kancelaria RWW.legal Rusin Wójcik S.K.A.