Z Tarczy Finansowej PFR dla mikro oraz MŚP skorzystało 118 tys. firm, zatrudniających 1,2 mln pracowników. Do 15 maja za pośrednictwem banków wypłacono 24,8 mld zł.
ikona lupy />
ShutterStock

Głównym celem Tarczy Finansowej PFR jest udostępnienie finansowania na preferencyjnych warunkach, w znacznej mierze bezzwrotnego, w celu zapewnienia płynności i stabilności finansowej.

W części dedykowanej mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim firmom uruchomienie pomocy odbywa się przy wykorzystaniu bankowości elektronicznej, przez te banki komercyjne i spółdzielcze, które przystąpiły do programu i są wskazane na stronie internetowej PFR.

Na potrzeby programu zdefiniowano, kto jest takim mikroprzedsiębiorcą. To firma zatrudniająca co najmniej jednego pracownika, ale nie więcej niż 9 osób, której obrót netto lub suma bilansowa za 2019 r. nie przekroczyły równowartości 2 mln euro. Natomiast mała bądź średnia firma, to przedsiębiorstwo zatrudniające 10-249 pracowników, którego łączny obrót netto nie przekroczył równowartości 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekroczyła równowartości 43 mln euro.

Druga odsłona tarczy jest natomiast dedykowana dużym przedsiębiorcom. Ta pomoc ma być udzielana bezpośrednio za pośrednictwem PFR. Dotyczy firm, które nie spełniały wcześniej wymienionych kryteriów.

Program PFR uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej dla mikro oraz MŚP, co było ostatnim wymaganym krokiem dla uruchomienia programu, z kolei Tarcza Finansowa dla dużych firm wciąż czeka na zatwierdzenie przez Komisję Europejską

- Trzeba spełnić konkretne warunki, aby ubiegać się o pomoc PFR, a warunkiem zasadniczym jest udokumentowanie spadku obrotów gospodarczych, rozumianych jako spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub usług - mówi w rozmowie z MarketNews24 Łukasz Warszawski, radca prawny w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. - To musi być spadek o co najmniej 25 proc., liczony poprzez porównanie dowolnego miesiąca kalendarzowego po 1 lutego 2020 r. w relacji do poprzedniego miesiąca bądź w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Natomiast drugim warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2019 r. i niezaleganie z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na koniec minionego roku lub na moment składania wniosku.

Główny beneficjent rzeczywisty przedsiębiorcy pomocy PFR nie może mieć rezydencji podatkowej w rajach podatkowych, chyba że zobowiąże się w ciągu dziewięciu miesięcy po uzyskaniu pomocy przenieść rezydencję podatkową do Polski.

Co może zrobić firma, jeżeli ma spadek przychodów o 24,9 proc., czyli minimalnie nie spełnia podstawowego warunku, jakim jest spadek przychodów o 25 proc.

- Tu nie ma wyboru, taka firma musi poczekać na dalsze pogorszenie wyników – wyjaśnia Ł.Warszawski.

Kwota pomocy finansowej będzie nieco inaczej wyliczana dla mikroprzedsiębiorców w porównaniu do małych i średnich firm. W przypadku mikroprzedsiębiorców kwotę subwencji oblicza się jako iloczyn osób zatrudnionych i kwoty bazowej subwencji, która wynosi 12 tys. zł na jednego pracownika przy spadku obrotów gospodarczych na poziomie pomiędzy 25 a 50%. Przy wyższym spadku, kwota bazowa na jednego pracownika jest odpowiednio większa (24 tys. zł lub nawet 36 tys. zł). I jest możliwość umorzenia 75 proc. takiej subwencji, przy spełnieniu określonych warunków.

Pierwszy z tych warunków – to prowadzenie działalności gospodarczej przez 12 miesięcy (od daty udzielenia subwencji). W takim przypadku będzie można ubiegać się o umorzenie 25 proc. subwencji. Jeżeli przez tych 12 miesięcy beneficjent będący mikroprzedsiębiorcą dodatkowo utrzyma średnie zatrudnienie, to wówczas będzie mógł starać się o 50 proc. umorzenie.

Firmy mogą ubiegać się także o pomoc udzielaną przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Jak wybierać pomiędzy PFR i ARP? – ARP oferuje alternatywne formy wsparcia, jest to pomoc podlegająca zwrotowi, a wymagania są inne, ponieważ działalność trzeba utrzymywać przez co najmniej 12 miesięcy przy prowadzeniu pełnej księgowości, przychód za 2019 r. musi wynosić co najmniej 4 mln zł, a wynik EBIDTA musi być dodatni, czyli jest to pomoc kierowana przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw – wyjaśnia Ł.Warszawski z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.