PFR odpowiada na pytania najczęściej zadawane przez przedsiębiorców

W ciągu niespełna dwóch tygodni od uruchomienia przez Polski Fundusz Rozwoju programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm do polskiego biznesu popłynęło ponad 15 mld zł. Średnia kwota subwencji dla mikrofirm wyniosła 82 tys. zł, dla MSP – 703 tys. zł.

Warto przypomnieć, że 75 proc. otrzymanej subwencji może być bezzwrotnym wsparciem, pod warunkiem utrzymania miejsc pracy i działalności.

Dzięki środkom z PFR prawie 72 tys. firm i ok. 720 tys. zatrudnionych w nich pracowników już może w miarę spokojnie myśleć o działaniu w najbliższych miesiącach, „odmrażać się” i rozwijać biznes.

Nie wszystkim po okresie kwarantanny uda się od razu „ruszyć z kopyta”. Wiele firm nadal będzie musiało zdać się na pomoc ze strony państwa. Wielu właścicieli i menedżerów wciąż zastanawia się czy i jak sięgnąć po instrumenty Tarczy Antykryzysowej czy Tarczy Finansowej dla mikro, małych i średnich firm. Jest o czym myśleć, bo w ramach tej ostatniej mikrofirmy mogą uzyskać subwencje do 324 tys. zł, a MSP do 3,5 mln zł.

Pytania, które najczęściej są zadawane Polskiemu Funduszowi Rozwoju:

1. Dane z jakiego okresu lub którego dnia są brane pod uwagę w celu ustalenia statusu mikrofirmy oraz MSP na potrzeby programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm?

PFR: Status mikro lub MSP przedsiębiorcy ustalany jest według stanu na 31 grudnia 2019 r. Firma, która tego dnia zatrudniała od 1 do 9 pracowników (na podstawie stosunku pracy, nie uwzględniając osoby beneficjenta, czyli właściciela, będącego osobą fizyczną) oraz jej obrót za 2019 r. lub suma bilansowa za 2019 r. nie przekraczały kwoty 2 mln euro traktowana jest jako mikrofirma. Ważne: Oba te warunki muszą być spełnione łącznie.

Jako MSP traktujemy firmy zatrudniające na 31 grudnia 2019r. do 249 osób (na podstawie stosunku pracy nie uwzględniając właściciela będącego osobą fizyczną), których obrót za 2019 r. nie przekraczał 50 mln euro lub suma bilansowa za 2019 r. nie przekraczała 43 mln euro. Warunek: nie można być mikrofirmą lub beneficjentem tarczy finansowej PFR dla dużych firm.

2. Czy na potrzeby weryfikacji statusu mikrofirmy i MSP należy uwzględnić wartości zatrudnienia, przychodów i sumy bilansowej właściciela lub spółek zależnych wnioskodawcy?

PFR: Kryterium skali zatrudnienia oraz skali finansowej odnosi się do przedsiębiorcy, z uwzględnieniem jego właściciela i spółek zależnych. Określając status mikrofirmy lub małej lub średniej firmy należy zweryfikować, czy zachodzą po jego stronie powiązania w ramach relacji łączących go z innymi przedsiębiorstwami (m.in. w ramach grup kapitałowych) i w razie konieczności sumować dane dotyczące przedsiębiorstw z nim powiązanych w następujący sposób:

a/ gdy dane przedsiębiorstwo posiada przedsiębiorstwa powiązane – do jego danych w zakresie liczby pracowników oraz rocznego obrotu i sumy bilansowej dolicza się w całości dane przedsiębiorstw powiązanych;
b/ gdy dane przedsiębiorstwo posiada przedsiębiorstwa partnerskie – do jego danych w zakresie liczby pracowników oraz rocznego obrotu i sumy bilansowej dolicza się dane przedsiębiorstw partnerskich proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu (z tym że należy wziąć pod uwagę wyższy udział) - nie dotyczy to publicznych korporacji inwestycyjnych, spółek venture capital, osób fizycznych lub grupy osób fizycznych prowadzących regularną działalność inwestycyjną jako tzw. „anioły biznesu”, o ile całkowita kwota inwestycji tych inwestorów w jedno przedsiębiorstwo nie przekroczy 1 250 000 euro; inwestorzy instytucjonalni, w tym fundusze rozwoju regionalnego.

Dane przedsiębiorstw, które podlegają sumowaniu należy ustalać na podstawie ksiąg rachunkowych lub danych pochodzących ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Szczegółowe informacje dotyczące ustalenia statusu przedsiębiorstwa znajdują się w Załączniku I Rozporządzenia Pomocowego.

3. Czy wsparcie można łączyć ze wsparciem przewidzianym w Tarczy Antykryzysowej, np. ze świadczeniem postojowym?

PFR: Tak, wsparcie z programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm będzie można łączyć z innymi formami pomocy firmom, związanymi z COVID-19, w szczególności niestanowiącymi pomocy publicznej, takimi jak np. świadczenie postojowe. W przypadku, gdy wsparcie w ramach pro¬gramu jest łączone z innymi formami pomocy związanej z COVID-19, stanowiącymi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce w postaci subwen¬cji i ulg w płatnościach, łączny limit pomocy uzyskanej z różnych źródeł nie może przekroczyć 800 tys. euro, zaś w przypadku beneficjentów działających w sektorze rybołówstwa i akwakultury nie może przekroczyć 120 tys. euro, a w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych - 100 tys. euro. Dotyczy to np. dodatkowych zwolnień z podatku od nieruchomości. Pewne ograniczenia mogą mieć zastosowanie w przypadku pomocy przyznanej na projekty badawczo-rozwojowe związane z COVID-19.

Więcej na https://www.uokik.gov.pl/covid19_a_pomoc_publiczna.php#faq3997