Kontrolerzy Poczty Polskiej nie skupiają się kontrolowaniu domów Polaków – informuje Poczta Polska. Zdaniem operatora na temat kontroli obowiązku rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych narosło wiele mitów.

Abonament RTV 2023 - liczba kontrolerów

W specjalnie przygotowanej informacji prasowej Poczta Polska zapewnia, że aktualnie nie ma miejsca żadna zorganizowana akcja masowych kontroli pod kątem opłacania przez Polaków abonamentu RTV.

Operator poinformował też, że nie zatrudnia w tym celu setek kontrolerów. - Nie więcej niż kilkudziesięciu kontrolerów realizuje zadania na terenie całego kraju – czytamy w informacji. Warto też zaznaczyć, że żaden listonosz nie posiada uprawnień do przeprowadzania kontroli obowiązku rejestracji odbiorników! Dokonują tego wyłącznie upoważnieni pracownicy Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej. Dodatkowo kontrolerzy Poczty Polskiej muszą się wylegitymować podczas kontroli. Wzór legitymacji określa rozporządzenie.

Abonament RTV 2023 - nie ma masowych kontroli w domach Polaków

Poczta zapewnia także, że celu kontroli dokonywania rejestracji odbiorników radiowo-telewizyjnych, nie korzysta ona z żadnych niejawnych baz danych, do których nie powinna mieć dostępu. Jak informuje, korzysta wyłącznie ze swojej bazy abonenckiej (baza zarejestrowanych abonentów – osób i podmiotów, które dopełniły formalności rejestracji) oraz ogólnodostępnych baz danych, np. Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich Ewidencji, czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jak dodaje w informacji Poczta, kontrolerzy nie skupiają się kontrolowaniu domów Polaków. Zgodnie z ustawą obowiązek rejestracji odbiorników oraz obowiązek przeprowadzania kontroli dotyczy wszystkich użytkowników odbiorników RTV. - Poczta Polska skupia się jednak głównie na firmach i instytucjach. Ilość kontroli w gospodarstwach domowych jest znikoma i stanowi jedynie odsetek wszystkich kontroli – zapewnia operator.

Abonament RTV 2023 - Poczta zapewnia o podstawie prawnej

Warto pamiętać, że Poczta Polska w przypadku stwierdzenia zaległości we wnoszeniu abonamentu, powinna wysłać upomnienie, a następnie wystawić tytuł wykonawczy i skierować go do organu egzekucyjnego, czyli właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego. Zdaniem Poczty mitem jest, jakoby w ostatnim czasie było więcej kontroli czy wystawionych tytułów wykonawczych. - Liczba tytułów wykonawczych na przestrzeni ostatnich lata plasuje się na podobnym poziomie, a wręcz odnotowuje się delikatny spadek rok do roku – czytamy w informacji. Poczta Polska informuje też obywateli, którzy zalegają z opłatami abonamentowymi, że nim wystawi tytuł wykonawczy, wysyłane są zawiadomienia i upomnienia, zanim wystawiony zostanie tytuł wykonawczy.

Operator zaprzecza również, jakoby dokonywał kontroli odbiorników radiowo-telewizyjnych bez podstawy prawnej. Dzieje się to na podstawie art. 7 Ustawy o opłatach abonamentowych oraz na podstawie przepisów KPA, która to ustawa wskazuje, w jaki sposób prowadzić postępowanie pokontrolne, w celu wydania decyzji administracyjnej.

Operator przypomina również, że każdy zakupiony odbiornik TV co do zasady umożliwia odbiór telewizji. Ustawa określa domniemanie użytkowania – domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Zgodnie z obowiązującym prawem należy go zatem zarejestrować, nawet jeśli naszym głównym celem korzystania z odbiornika telewizyjnego nie będzie oglądanie telewizji.

Abonament RTV 2023 – ile wynosi?

W 2023 roku opłata za 1 miesiąc za radioodbiornik wynosi 8,70 zł wobec 7,50 zł w 2022 roku oraz za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego 27,30 zł wobec 24,50 zł w 2022 roku. Użytkownicy odbiorników, którzy dokonali opłaty abonamentowej za cały rok, otrzymują 10-procentową zniżkę. Przez cały rok można również skorzystać z pozostałych zniżek z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc. Użytkownik odbiorników może skorzystać ze zniżki, o ile wnosi opłatę z wyprzedzeniem, tj. w terminie do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Abonament RTV 2023 - kto musi płacić?

Osoby fizyczne wnoszą jedną opłatę abonamentową, niezależnie od ilości używanych odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych w tym samym gospodarstwie domowym oraz w samochodzie stanowiącym ich własność. Gospodarstwem domowym w rozumieniu ustawy o opłatach abonamentowych, jest zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie lub jedna osoba utrzymująca się samodzielnie.

Rejestracji odbiorników RTV dokonuje się w placówkach Poczty Polskiej S.A. lub na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. (operator wyznaczony), w terminie 14. dni od momentu wejścia w ich posiadanie.

Abonament RTV 2023 – kto jest zwolniony z opłat?

Uprawnieni do zwolnienia z opłat abonamentowych:

- osoby, które ukończyły 75 rok życia,

- osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,

- weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

- osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Osoba uprawniona do zwolnienia z opłat abonamentowych jest zobowiązana do przedstawienia w urzędzie Poczty Polskiej dokumentu potwierdzającego to uprawnienie wraz z oświadczeniem. Zwolnienie z opłat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności w urzędzie pocztowym.

Abonament RTV 2023 - instytucje i pracodawcy też muszą wnieść opłatę

Jedną opłatę bez względu na liczbę posiadanych odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych w tym samym budynku lub zespole budynków wnoszą zgodnie z art. 2. ust. 5 pkt. 2 ustawy o opłatach abonamentowych publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe i domy pomocy społecznej. Pozostałe podmioty mają obowiązek uiszczania opłat za wszystkie posiadane odbiorniki radiofoniczne lub telewizyjne, w tym również odbiorniki w samochodach służbowych.

Pracodawca odpowiada za sprawy organizacyjne związane z miejscem pracy i jest zobowiązany do zarejestrowania oraz wnoszenia opłat abonamentowych za wszystkie odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne używane w miejscu pracy, bez względu na to czyją są własnością. W przypadku używania prywatnego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego przez pracownika w miejscu pracy odpowiedzialność za brak rejestracji odbiorników ponosi pracodawca. Pracodawca może zakazać pracownikom używania niezarejestrowanych odbiorników lub zobowiązać pracownika do rejestracji prywatnego odbiornika na dane osobowe pracownika oraz adres firmy i wnoszenia opłat. Dowód zarejestrowania należy przechowywać w miejscu pracy.

Abonament 2023 - umorzenie lub rozłożenie zaległości na raty

Zgodnie z przepisami ustawy o opłatach abonamentowych, na wniosek abonenta-dłużnika, KRRiT może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości, jedynie w sytuacjach wyjątkowych, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe.

Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych można złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem platformy ePUAP2 (wymagany jest kwalifikowany podpis cyfrowy lub profil zaufany), osobiście w Kancelarii Biura KRRiT lub drogą pocztową.

Źródło: Poczta Polska, KRRiT, własne