Za odbiornik telewizyjny zapłacimy 232,20 złotych za rok, a odbiornik radiowy 70,20 zł. Tyle wynoszą stawki abonamentu RTV w 2015 r.

Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Oznacza to, że abonent wnoszący opłatę 25. dnia miesiąca terminowo wywiązuje się z ustawowego obowiązku. Ważny jest dzień, w którym abonent dokonuje płatności, nie zaś dzień, w którym ta płatność wpływa na rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A. W sytuacji, gdy opłata wniesiona przez abonenta 25. dnia miesiąca wpłynie na rachunek 26. lub 27. jednostki Poczty Polskiej nie mogą naliczać odsetek za zwłokę w jej uiszczeniu.

Wysokość opłat za używanie odbiorników RTV / Media

Opłaty abonamentowe pobiera się za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji. Rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych dokonuje się w urzędach pocztowych w ciągu 14 dni od dnia wejścia w ich posiadanie.

Dowodem zarejestrowania odbiornika są:

- wniosek o rejestrację odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych
- zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownikowi odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych.

Opłaty abonamentowe wnosi się za pomocą:

- blankietów wpłat spersonalizowanych otrzymanych drogą korespondencyjną,
- standardowych blankietów wpłat na rachunek bankowy, ogólnie dostępnych w placówkach pocztowych.

Abonament rtv można wpłacać we wszystkich placówkach pocztowych bez ponoszenia dodatkowych opłat. Wpłat można dokonywać również w pozostałych instytucjach finansowych oraz przez Internet.

Wpłat z tytułu abonamentu rtv należy dokonywać na numer rachunku bankowego zawierający indywidualny numer identyfikacyjny abonenta.

Źródło: KRRiT