Nadrzędnym celem Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. jest niezawodna dostawa wody, oczyszczanie i odbiór ścieków, przy jednoczesnym stosowaniu nowoczesnych, chroniących środowisko naturalne technologii.
Media

Przyjęte przez Spółkę, pod kierownictwem Ireneusza Jaki, Prezesa Zarządu, strategie i zadania statutowe w zakresie ochrony środowiska przyczyniają się do minimalizowania negatywnych skutków oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko poprzez:
• racjonalne gospodarowanie wodą,
• optymalną gospodarkę energią cieplną,
• ograniczenie emisji zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i powietrza,
• zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne,
• korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

WiK w Opolu Sp. z o.o. na co dzień stosuje urządzenia i instalacje, których użytkowanie minimalizuje negatywne skutki wpływu na środowisko. – Tylko w ubiegłym roku uzyskana energia elektryczna pozwoliła na zaspokojenie potrzeb własnych oczyszczalni ścieków na poziomie 40 proc. Dodatkowo, prowadzenie procesów fermentacji przyczynia się do zmniejszenia ilości powstających osadów ściekowych oraz do zmniejszania uciążliwości środowiskowej – mówi Ireneusz Jaki. Obecnie Spółka realizuje największą inwestycję
w historii miasta Opola – projekt pn. Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej, którego wartość wynosi ponad 207 mln zł.


– Ponadto, w przeciwieństwie do podmiotów, których wyłącznym dążeniem jest generowanie zysku finansowego, naszym celem jest również realizacja strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), zwłaszcza w aspekcie ekologii – mówi Ireneusz Jaki. Duże znaczenie w tym zakresie ma stabilna sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa, dzięki której Spółka może realizować ekologiczne programy przy jednoczesnym zachowaniu cen za wodę i odbiór ścieków w Opolu na najniższym poziomie w skali kraju i województwa. Spółka wspiera liczne lokalne instytucje w zakresie ochrony środowiska, edukacji, kultury, sportu i dobroczynności oraz realizuje szereg inicjatyw promujących ekologiczne postawy społeczeństwa.
W 2019 r. Spółka zamontowała w opolskich szkołach łącznie 20 zdrojów wodnych. Pomysł został bardzo pozytywnie przyjęty przez uczniów, rodziców i nauczycieli. Zdroje wodne w szkołach są częścią szerszej kampanii mającej na celu promocję opolskiej wody kranowej – wody Opolanki z głębi ziemi. Poidełka zagwarantują dzieciom stały dostęp do wody kranowej, która jest smaczną, zdrową i ekonomiczną alternatywą do wód butelkowanych i słodkich soków. To już kolejna w ostatnim czasie akcja skierowana do dzieci i młodzieży. Na terenie firmy prowadzony jest cykliczny projekt edukacyjny „Wodna Akademia”. Zajęcia mają na celu przybliżyć milusińskim zagadnienia związane z wodą i ochroną zasobów wodnych, tym samym zwiększając świadomość ekologiczną i propagując zdrowe nawyki żywieniowe wśród najmłodszych.
Działania i osiągnięcia Zarządu Spółki, pod przewodnictwem Ireneusza Jaki, docenia Ogólnopolski Ranking Najlepszych Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji, przyznając Spółce corocznie od 2017 r. miejsce w pierwszej czwórce najlepszych przedsiębiorstw wod-kan. Do innych nagród należą, m.in.: „Gazele Biznesu 2016”, „Ekolaur Polskiej Izby Ekologii 2017”, „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej 2017”, Nagroda Miasta Opole w dziedzinie Kultury 2018, „Opolska marka – wyróżnienie”, „Eko Firma 2019”, wyróżnienie od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Redakcja