Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu od 45 lat dostarcza ciepło dla mieszkańców Bytomia i Radzionkowa. W latach 2011-2015, przy wsparciu środków unijnych, w kwocie 50 mln zł zrealizowano inwestycje za 92 mln zł. Od 2017 r. spółka realizuje dwa projekty dofinansowane z UE w ramach POIiŚ 2014-2020.
Agencja Gazeta

Pierwszy projekt pn.: „Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków – 2015-2020” dofinansowany z Funduszu Spójności (FS) obejmuje:

- wymianę istniejących sieci ciepłowniczych o łącznej długości ok. 17 km,

- likwidację 10 grupowych stacji wymienników oraz budowę 200 indywidualnych węzłów cieplnych.

Planowane nakłady finansowe na ten projekt wyniosą ok. 46 mln zł (w tym dotacja unijna wyniesie ponad 16 mln zł). Realizacja przewidziana jest w latach 2017-2020.

- budowę 5 km nowych sieci ciepłowniczych,

- budowę 56 indywidualnych węzłów cieplnych, które zastąpią paleniska węglowe.

Planowane nakłady finansowe na ten projekt wyniosą 13 mln zł (w tym dotacja z FS wyniesie ponad 8 mln zł). Realizacja przewidziana jest w latach 2017-2018.

Podstawowe efekty realizacji ww. projektów to:

- zmniejszenie zużycia energii końcowej: 33 933 GJ/rok,

- uniknięte emisje CO2: 4 313,86 Mg/rok,

- zmniejszenie emisji pyłów: 19,66 Mg/rok,

- bezpieczne dostawy Ciepła Systemowego,

- ograniczenie poziomu niskiej emisji,

- wyeliminowanie zagrożenia występowania czadu w podłączonych budynkach.

W lutym br. PEC złożył do WFOŚiGW w Katowicach wniosek o dofinansowanie ze środków FS projektu pn.: Modernizacja Ciepłowni Radzionków poprzez budowę wysokosprawnej kogeneracji wraz z modernizacją systemu zaopatrzenia miasta Bytomia w ciepło na potrzeby c.w.u. z sieci ciepłowniczej”. Projekt obejmuje:

- rozbudowę Ciepłowni Radzionków o układ kogeneracyjny,

- budowę sieci ciepłowniczej o łącznej długości ok. 5 km,

- rozbudowę pompowni sieciowej w Ciepłowni Radzionków.

Planowane nakłady finansowe na ten projekt wyniosą ok. 100 mln zł (w tym dotacja unijna wyniesie ok. 32 mln zł). Realizacja przewidywana jest w latach 2019-2022.

Najważniejsze korzyści to:

- ograniczenie zużycia energii pierwotnej: 135 996 GJ/rok,

- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych: 20 584 Mg/rok.

Finansowanie projektów pn.: „Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków – 2015-2020” oraz „Modernizacja Ciepłowni Radzionków poprzez budowę wysokosprawnej kogeneracji wraz z modernizacją systemu zaopatrzenia miasta Bytomia w ciepło na potrzeby c.w.u. z sieci ciepłowniczej” zapewniają:

- środki własne Spółki na kwotę: 32,6 mln zł,

- emisja obligacji na kwotę: 65,5 mln zł,

- dotacja unijna na kwotę ok.: 48 mln zł.

Dzięki realizacji omawianych przedsięwzięć, w krótkim czasie możliwe są szybkie zmiany technologiczne infrastruktury ciepłowniczej spółki, a tym samym, zmniejszenie ilości awarii oraz ograniczenie występowania zjawiska niskiej emisji.

Szczegółowe informacje:
www.pec.bytom.pl

Media